سمناکس اصل آمریکایی

 • تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۷

تعبیر خواب سگ سیاه وحشی چیست؟ چگونه خواب سگ را تعبیر میکنند؟ نظر امام صادق درباره دیدن خواب سگ چگونه است؟ تعبیر سگ در خواب ابن سیرین در کتاب رویای صادقه

برای دیدن توضیحات با ما همراه باشید .

تعبیر خواب سگ قهوه ای

 

سـگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خـواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.

چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خـواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید.

زیرا خواب سـگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.

تعبیر سگ در خواب

در روایتی به نقل از امام جعفر صادق (ع) می فرماید:

تعبیر دیدن خواب سـگ درخواب بر چهاروجه است

اول دشمن

دوم پادشاه طامع یا پادشاهی که طمعکار است

سوم دانشمند و خادمی که خیر خواه نیست و کار بد انجام میدهد (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).

و آخر : مردمان غماز (افراد سخن چین)

همچنین دیدن خواب سگ از نظر محمد بن سیرین اینگونه است که:

سگ در خـواب دیدن، دشمن پست است، اما مهربان بود و خواب سگ ماده زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

 

تعبیر خواب سگ از زبان یﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠیﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :

ﺩیدن خواب ﺳﮓ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯼ ﺑﺪﯼ ﺷﻮﺩ و ﺩیدن ﺑﺎﻧﮓ ﺳﮓ ﺑﺮ ﻭﯼ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ

 

همچنین نظر منوچهر مطیعی تهرانی اینگونه است که:

 خواب سـگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خـواب نیز عیناً همین حالت پیش می‌آید.

خواب سگ وحشی دابرمن

تعبیر خواب سگ سیاه

چیزی که ابن سیرین نقل کرده است :

سگ سفید دشمنی بود از عجم.

همچنین به معنای افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی که در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده است، امیالی که بیشتر آن‌ ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.

از منظر دیگر دیدن یک سگ به رنگ سیاه در خوابتان نمادی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و به شما نشان داده شده و شما قادرید که نیات حقیقی او را بفهمید و از آنها سر در آورید. اگر سگ سفید است، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است.

تعبیر خواب سگ سفید

چیزی که ابن سیرین نقل کرده است :

خواب سـگ سفید دشمنی بود از عجم.

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

اول اینکه خواب دیدن اینکه سـگ، پای شما را گاز می گیرد بیانگر این است که توانایی متعادل کردن جنبه های زندگی تان را ندارید.

ممکن است در پیش بردن یک موقعیت جدید شک داشته باشید و دچار تردید باشید یا تمایل ندارید که به سمت اهدافتان پیش روید.

تعبیر دیگر این است که نمادی از عدم وفاداری است.

خـواب دیدن اینکه گاز گرفته می شود بیانگر خیانت است. شما حس می کنید که این فرد شما را به بیراهه می کشاند.

دوم : ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺎﺯ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﮕﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻥ نیز ﺩﻋﻮﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻮﻝ است و ﺳﮕﻬﺎیﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺪیﮕﺮ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣیﮕیﺮﻧﺪ به معنای ﺩﻋﻮﺍ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ می باشد .

سوم : ﺍﮔﺮ ﺧـﻮﺍﺏ ﺑﺒیﻨیﺪ ﺳﮕی ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣی ﮔیﺮﺩ , ﻋﻼﻣﺖ ﻫﻤﺪﻣی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔی ﺷﻤﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮیی ﻣی ﻛﻨﺪ.

چهارم : ﺍﮔﺮ از نوع سگهای ﻫﺎﺭ ﺩﺭ ﺧـﻮﺍﺏ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﺑﮕیﺮﺩ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ یﻜی ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﺩیﻮﺍﻧﮕی ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﻗﺖ ﺑﺎﺭی ﺭﺥ ﺩﻫﺪ.

پنجم : ﺳﮕی ﻛﻪ ﺩیﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣی ﮔیﺮﺩبه معنای :

۱- ﻛﺴی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻃﻤیﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭیﺪ ﺍﺑﺪﺍ ﺷﺨﺺ ﺻﺎﺩﻗی ﻧیﺴﺖ

۲- یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧیﺎﻧﺖ ﻣی ﻛﻨﺪ.

مورد آخر اینکه به نقل از ﻓﻮﻛﺲ ﺗﺮیﻪ اگر سگی یکی ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ بگیرد به این معناست که ﻛﺴی ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭیﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧیﺎﻧﺖ ﻣیﻜﻨﺪ.

 

خواب سگ گاز گرفتن

تعبیر خواب حمله سگ به انسان

ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﮕﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻥ: ﺧﻄﺮ

محمدبن سیرین گوید:

 • اگر دید جامه او به آب دهان سـگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.
 • اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
 • اگر خـواب بیند که سـگ بر وی بانگ می‌کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.

اگر حمله سگ را ببینید:

یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار آن‌ها را به تصویر می‌کشد و یا در این رویا خشم و پرخاشگری خودتان به تصویر کشیده شده است.

مطیعی تهرانی:

 اگر سگی ماده در خـواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

حمله سـگ در خواب مبارک نیست.

در خواب سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ‌های زینتی و کوچک که عده ای در خانه‌ها نگه می‌دارند

چنان چه در خـواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند.

اگر بیگانه بود و به شما حمله کرد خـواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

 اگر دیدید سگهای زیادی گرد شما را گرفته‌اند در جمعی وارد می‌شوید که بین آن‌ها بیگانه هستید. آن‌ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی به شما نگاه می‌کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ‌ها به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

تعبیر خواب سگ قهوه ای

دیدن ﺳـﮓ ﻗﻬﻮﻩ ﺍی یعنی : کسی ﺍﺯ ﺷﻤﺎ می ﺗﺮﺳﺪ.

خواب سگ قهوه ای بزرگ

تعبیر خواب سگ مرده

اگر سگ مرده باشد یا در حال مردن باشد، به معنی از دست دادن یک دوست خوب یا غریزه تان است.

 

تعبیر خواب کشتن سگ

اگر در خواب از این موضوع ناراحت باشید نشان از از دست دادن یکی از نزدیکان است و اگر خوشحال باشید نشان از رفع دشمنی ها می باشد .

تعبیر خواب توله سگ

جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن است نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار به آن کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواد نیاز خود شما را به عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس به تصویر بکشد.

خـواب دیدن اینکه یک سگ توله سگ هایی را دارد، به توانایی پرورش دادن شما اشاره دارد.

فرار کردن از دست سگ

از نظر محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که سـگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بو.

اسماعیل بن اشعث بر این عقیده است که:

سگ شکاری در خـواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می‌کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب سگ زرد

باید به تعبیر خواب سگ سیاه و سفید که در بالای مطلب اشاره شد مراجعه کنید زیرا سگ زرد معنای فی ما بین سگ سیاه و سفید دارد .

دیدن اینکه در خوابتان، سگ با خوشی پارس می کند، نمادی از خوشی و فعالیت اجتماعی است. شما در یک سری مجامع پذیرفته می شوید. اگر سگ وحشیانه پارس می کند، بیانگر این است که عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت های اطرافتان را کنترل کنید.

آیا شما هی تند تند دستور می دهید و واق واق می کنید؟ تعبیر دیگر این است که می تواند بیانگر مجامع غیر دوستانه باشد.

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سـگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سـگ در خـواب خطری را خبر نمی دهد.

 

تعبیر  خواب شنیدن صدای سگ

مطیعی تهرانی : صدای سگ بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خـواب صدای سگی را بشنوید ولی سـگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند. خواب سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خـواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنانزشت می‌ گوید و دشنام می‌ دهد.

تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ وحشی گاز گرفتن

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

خواب دیدن اینکه به یک سگ غذا می دهید به این معنی است که شما یک مهارت یا استعداد قدیمی را پرورش می دهید. بیانگر این است که شما نیاز دارید زمان و تلاش بیشتری صرف پرورش دوستی هاتان کنید. نظر مطیعی تهرانی: اگر در خـواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سـگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد.خوردن غذای سگ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به افکار حیوانی یا افکار بدوی رسیدگی کنید. شما ممکن است با مسائل مربوط به وفاداری در یک رابطه مبارزه کنید.

 

سگ عصبانی و عروسک سگ و عشق سگ و سگ در عروسی و سگ خریدن و خواب سگ خانگی و خواب سگ خاکستری و تعبیر خواب سگ خونی و تعبیر خواب سگ خالدار

تعبیر خواب سگ در عروسی

اگر خواب دیدید که سگ از شما ترسید

به تعبیر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری این حیوان مشهور است.

اگر سگی را در خـواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خـواب شما می‌گوید در امری اشتباه می‌کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خـواب شما نشان می‌دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

 

اگر خواب سگ قلاده به گردن باشد : غرایز کنترل یا مهار شده، غرایزی که به آن‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایی از وجودمان که عقب رانده و مهار شده‌اند.

دیدن یک سـگ بیمار در خوابتان نمادی از دوستی فراموش شده است.

 

صورت های دیگر از خواب دیدن سگ که در بالا توضیح داده نشده

به سادگی ابراز کردن احساساتی چون پرخاشگری- شاید چون سگ‌ها به محض عصبانیت زود دندان‌هایشان را نشان می‌دهند.

امیال جسمانی، دوستی، بخش‌هایی از وجودمان که دور از نظر دیگران نگه می‌داریم اما ممکن است ناگهان غلیان کنند، جریان تداوم احساسات طبیعی، خود را وقف کسی یا چیزی کردن، مثلا همسر یا فرزند.

خواب سـگ را همچنین راهنما یا نگهبان نیمه پنهان زندگی می‌دانند.

 

دیدن خواب سگ در خوابتان نمادی از شهود(بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خـواب بیانگر این است که ارزش های قوی و تنش های خوب شما، شما را قادر می سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. خواب دیدن سگ ممکن است بیانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را داشته باشد. تعبیر دیگر این است که دیدن سگ در خوابتان بیانگر مهارتی است که شما ممکن است رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. اگر سگ هار باشد و یا غر غر کند، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است. ممکن است بیانگر خیانت و عدم صداقت باشد. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

خواب سگ سیاه

تعبیر خواب سگ از زبان ﻟﻮﮎ ﺍﻭیﺘﻨﻬﺎﻭ :

خواب ﺳﮓ: ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ

خواب ﺳﮓ ﻫﺎﺭ: ﺧﻄﺮیﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﺗﻬﺪیﺪ ﻣیﮑﻨﺪ

ﺑﺎ سگ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ: ﺁﺷﺘﯽ

خواب سگ ﮐﻪ ﭘﺎﺭﺱ ﻣیﮑﻨﺪ: ﺷﺎﻣﺎﻧﯽ

خواب ﺳﮓ ﺷﮑﺎﺭﯼ: ﭘﺸﺘﮑﺎﺭ ﺑﺴیﺎﺭ ﺯیﺎﺩ ﺑﺮﺍیﺘﺎﻥ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ

خواب ﺳﮓ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ: ﺩﺷﻤﻦ

خواب ﺳﮓ زنجیر ﺷﺪﻩ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺑﺎﺷیﺪ

ﺯﺩﻥ یﮏ ﺳﮓ: ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ

ﻋﻮﻋﻮ: ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﺧﻄﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺧیﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﮔﻮﺵ ﮐﻨیﺪ

ﻋﻮﻋﻮ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﮓ: ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺯﺩﯼ یﺎ ﺧﻄﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ

 

خواب دیدن سگی که دمش را تکان تکان می دهد یا دور خودش می چرخد بیانگر این است که شما یک موقعیت را به طوری موثر مدیریت نمی کنید. شما زمان زیادی را صرف تلاشی می کنید که نتیجه بخش نیست.
خـواب دیدن اینکه دو سگ همدیگر را لیس می زنند بیانگر درک مشترک در یکی از روابط بیداری تان است(یعنی در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک با هم رسیده اید)
خـواب دیدن اینکه شما یک سـگ می خرید بیانگر این است که تمایل دارید دوستانتان را بخرید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید همراهی و مصاحبت پیدا کنید. اگر شما توسط یک سـگ راهنمایی می شوید(یک سـگ جلوتان راه افتاده پیش می رود)، بیانگر این است که شما در مرور موقعیت یا مساله ای مشکل دارید.

خـواب دیدن اینکه سگتان را دور می کنید یا میفرستید، بیانگر این است که تصمیمات و انتخاباتی که الان میگیرید، به عنوان عدم وفاداری، سو تعبیر می شود. شما مجبورید چیزی انجام دهید که برای شما درست است و نگران این نباشید که بقیه راجع به این تصمیم چه فکر می کنند. تعبیر دیگر این است که بیانگر رد دوستی است.

زیرگرفتن یک سـگ در خوابتان به این معنی است که شما در مورد نیات یک دوست شک دارید. شاید حس می کنید به شما خیانت شده است. خـواب دیدن در مورد دویدن یا زندگی کردن با یک دسته سگ، به این معنی است که شما به دنبال حس تعلق و داشتن خانواده هستید. خواب سگ ها ممکن است نمادی از خواهر برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشد که حس می کنید نیاز دارید حمایت شوند و از گزند دور باشند. خـواب دیدن اینکه یک سـگ را حمام می کنید، نمادی از توانایی پرورش دادن شماست. شما به خودتان، به وفاداری و سخاوت خود، می بالید.
خـواب دیدن اینکه در حال مالش شکم یک سـگ هستید بیانگر اعتماد در رابطه است. خـواب دیدن اینکه شما یک سـگ را لباس می پوشانید بیانگر این است که تلاش می کنید شخصیت و عادات خود را بپوشانید. خـواب دیدن اینکه نمی توانید یک سـگ را از کولتان بردارید بیانگر این است که قادر نیستید یک نفر را از کولتان پیاده کنید(یک نفر حسابی سوار شما شده و دارد از شما سواری میگیرد و شما زورتان بهش نمی رسد). شاید آنها خیلی به شما وابسته ند یا خیلی بار روی دوش شمادارند.
دیدن یک سـگ به رنگ سیاه در خوابتان نمادی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و به شما نشان داده شده و شما قادرید که نیات حقیقی او را بفهمید و از آنها سر در آورید.

خواب سگ سفید، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است. خـواب دیدن اینکه شما پا روی یک سـگ می گذارید بیانگر این است که شما دوستی ها یا روابط خاصی را بی اهمیت می شمارید. خـواب دیدن اینکه یک سگ، مار می خورد بیانگر این است که دوستی صمیمی تلاش می کند که شما را از گرفتن یک تصمیم بد باز دارد. دیدن خواب سگ با دو سر در خوابتان به این معنی است که شما خیلی مراقب اطرافتان هستید.

از طرف دیگر خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید از چیزی که اطراف شماست بیشتر آگاه باشید.

خواب سگ شما تلاش می کند که به شما تجاوز کند یا به شما بپرد، هشداری ازین است که یک نفری که فکر می کنید دوست شماست از شما سو استفاده می کند. دیدن لانه سـگ در خوابتان بیانگر این است که در مشکل بزرگی هستید. به خاطر عملکردتان تنبیه می شوید.

خواب سگ تعبیر

تعبیر ﺧﻮﺍﺏ ﺳﮓ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘی ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ

تعبیر خواب سگ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ: یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

تعبیر خواب سگ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩیﮕﺮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺑﺎﺷیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺳﻔیﺪ: ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺘی ﻧﺼیﺐ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب سیاه: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧیﺎﻧﺘﻜﺎﺭ ﺑﺎﺷیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی: یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

تعبیر خواب سگ ﺑﺰﺭﮒ: ﺷﻤﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴیﺎﺭی ﺩﺍﺭیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻛﻮﭼﻚ:ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﺩﺭیﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ یﺎ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣی ﺑﺎﺯیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑیﻦ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ

تعبیر خواب سگ پلیس: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑﺎ ﺷﺮیﻚ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﭘیﺶ ﺍﺳﺖ

تعبیر ﺳﮓ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻛﻮﺭﻫﺎ: ﺑﺎیﺪ ﻣﺪﺗی ﺭﻭﺯﻩ ﺑﮕیﺮیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺸﻨﮓ: یﻚ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺁیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ:ﻫﻤﻪ ﭼیﺰ ﺑﺨﻮﺑی ﭘیﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ.

تعبیر خواب سگ ﻧﻪ ﺯیﺎﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨی: یﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺁیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﮔﺮﮔی: ﺍﺯ ﺻﻤیﻢ ﻗﻠﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﺷﺪ.

تعبیر خواب سگ ﺑﻮﻟﺪﺍﮒ: ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎﻥ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﻛﺮﺩ.

تعبیر خواب سگ ﺳﻦ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴیﺎﺭ ﺻﺎﺩﻕ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

تعبیر خواب سگ ﮔﻠﻪ: ﻧﺎﻛﺎﻣی

تعبیر خواب سگ ﻭﻟﮕﺮﺩ: ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﺩﺭ ﻋﺸﻖ

تعبیر خواب سگ ﮊﻭﻟیﺪﻩ: ﻣﻌﺸﻮﻗﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

تعبیر خواب سگ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ:ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣیﺪﻫیﺪ

تعبیر خواب سگ غمگین:ﺭﻧﺞ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘی

تعبیر خواب سگ ﺧﻮﺍﺑیﺪﻩ: ﻧﺒﺎیﺪ ﺑﺘﺮﺳیﺪ.

تعبیر خواب سگ ﻏﺮﻏﺮ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﺧﻄﺮ ﺑﺴیﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ

ﺳﮕی ﻛﻪ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﻛﻒ ﻛﺮﺩﻩ: ﺗﻐییﺮﺍﺕ ﺧﻮﺷﺎیﻨﺪ ﺩﺭ ﭘیﺶ ﺍﺳﺖ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﺷﺠﺎﻉ: ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﺠﺎﻉ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﺍﺳﺖ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﮔﻤﺸﺪﻩ: ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﺴیﺎﺭ ﺑﺪ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﭘﺎﺭﺱ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻭ ﻧﺰﺍﻉ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﺍﺯ یﻚ ﺯﺧﻤی ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﻛﻠیﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺑیﻬﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺪﺍﻝ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺑﺎﺷیﺪ.

ﺳﮕﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑی ﻣی ﺷﻮﻧﺪ: یﻚ ﺭﺍﺯ ﻓﺎﺵ ﻣی ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﻣی ﻛﻨﺪ: ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻓﺎﻣیﻞ ﭘﺮﮔﻮﺋی ﻣی ﻛﻨﻨﺪ.

ﺳﮕﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯی: ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘیﺪ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻧﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯی ﻣی ﻛﻨﻨﺪ: ﻋﺸﺎﻕ ﺑﻪ یﻜﺪیﮕﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻣی ﮔﻮیﻨﺪ.

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻧﺮ یﻚ ﺳـﮓ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ:ﺗﻤﺎﻣی ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣی ﺷﻮﺩ.

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺯی ﻣی ﻛﻨﻨﺪ:ﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻋﺸﻘی

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﺟﺪﺍﻝ ﻣی ﻛﻨﻨﺪ:ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻨﺎیﺎﻥ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻣی ﺩﻭﻧﺪ: ﺩیﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻧﺎﻣی ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

تعبیر خواب سـگ ﺗﺎﺯی:ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺒﺎ ﭘیﺮﻭﺯ ﻣی ﺷﻮیﺪ.

ﺷﻤﺎ یﻚ ﺳـﮓ ﺗﺎﺯی ﺩﺍﺭیﺪ:ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣیﺸﻮیﺪ

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﺗﺎﺯی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻭیﺪﻥ: یﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺵ

تعبیر خواب ﺩﺳﺘﻪ ﺳـﮓ ﺷﻜﺎﺭی: ﻣﻮﻓﻘیﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ یﻚ ﻣﺒﺎﺭﺯﺓﺳﺨﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺳﮕﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﻜﺎﺭ: ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘی

ﺷﻤﺎ یﻚ ﺳـﮓ ﺷﻜﺎﺭی ﺩﺍﺭیﺪ: ﻭﺿﻌیﺖ ﺯﻧﺪﮔی ﺷﻤﺎ ﺳﺮیﻌﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩی ﺍﺳﺖ.

یﻚ ﻓﻮﻛﺲ ﺗﺮیﻪ ﺑﺎ ﺑﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺯی ﻣی ﻛﻨﺪ: ﺧﺮﺝ ﺯﻧﺪﮔی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﺣﺘی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫیﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻣﺠﺮﺩﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺳـﮓ ﺑﺒیﻨﻨﺪ: ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﻓﺮیﺐ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺘﺎﻫﻠﻬﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺳـﮓ ﺑﺒیﻨﻨﺪ: ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻣی ﻛﻨﻨﺪ.

تعبیر خواب ﺳـﮓ ﻣی ﻓﺮﻭﺷیﺪ: یﻜﻨﻔﺮ ﺑﺎ ﻧیﺖ ﺑﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

عکس انواع نژاد سگ مختلف

نکته مهم و قابل تامل

بعضی افراد در خـواب به حیوانات دیگری مثل گرگ ، شغال ، روباره ،گربه وحشی و … را می بینند ولی به اشتباه فکر میکنن که خـواب سـگ دیده اند که باعث میشود تعبیر به طور کامل اشتباه از آب دربیاید .

به این منظور ما سعی کردیم که اولا عکس های مختلف از نژاد های مختلف سـگ ها را در این مطلب قرار دهیم .

همچنین اینکه بعضی خصوصیات تشخیصی سـگ و گرگ را نیز در پایین توضیح داده ایم که با خواندن آن کمتر دچار اشتباه شوید .

سـگ (نام علمی: Canis lupus familiaris) زیرگونهٔ اهلی گرگ‌ها و پستانداری از راستهٔ سگ‌سانان است.

سـگ نخستین جانوری است که به دست انسان اهلی شد. سگ‌ها از متنوع‌ترین جانوران زمین هستند که میراث چند هزار سال مداخله انسان در روند جفت‌گیری و پرورش این جانور است.

سـگ نوع اهلی گرگ خاکستری است اما زمان و محل دقیق اهلی شدن آن مشخص نیست.

آخرین بررسی ژنتیکی در سال ۲۰۱۴ نشان داده که تبار سگ‌ها ۲۷ تا ۴۰ هزار سال پیش از گرگ خاکستری جدا شده‌است .

دو تفاوت بارز گرگ ها و سـگ ها در ایران، جثه و رنگ آنها می باشد.

جثه گرگ به مراتب از سـگ بزرگ تر است و افراد باتجربه این موضوع را به خوبی تشخیص می دهند.

اگر بخواهیم دقیق تر و با نگاهی ریزبینانه به اندام این دو جانور نگاه کنیم:

سـگ در مقایسه با گرگ سایز جمجمه ای ۲۰ درصد کوچکتر دارد و پنجه های سـگ نیز حدود ۵۰ درصد از پنجه های گرگ کوچکتر است.

گرگ معمولا گوش هایی بلند و نوک تیز دارد.

اما سـگ گوش های کوتاهتر و دایره ای شکل دارد.

گردن سـگ کشیده بوده و سر بالایی دارد؛ اما در گرگ خالص سر در امتداد بدن قرار گرفته است.

دم سگها در بسیاری از اوقات بالا نگه داشته می شود و سر دم کمی به طرف بالا خم می شود ولی گرگ ها معمولا دم های افتاده و صاف دارند که بین پاهای خود قرار می دهند.

گرگ ها در شرایط عادی مانند سگها پارس می کنند.

به جز مواقع خبر کردن همدیگر برای شکار، تعیین قلمرو و درگیری، زمان مرگ هم نوعانشان و در هنگام جفت گیری که زوزه می کشند.

مطالب مرتبط با این نوشته :

تعبیر خواب مرده دیدن

تعبیر خواب دندان دیدن

تعبیر خواب گربه

خواب سگ مرده    خواب سگ و گربه خواب سگ کله گنده  تعبیر خواب سگ زینتی پا کوتاه  تعبیر خواب سگ سفید تعبیر خواب سگ سیاه   تعبیر خواب صدای سگ دراوردن

خواب سگ کوچولو تعبیر خواب سگ امام صادق ع تعبیر خواب سگ از امام صادق تعبیر خواب سگ قهوه ای بزرگ تعبیر خواب سگ غول پیکر غذا دادن تعبیر خواب غذا دادن به سگ تعبیر خواب زبان سگ مالیدن به شلوار

تعبیر خواب ب سگ غذا دادن

 

 • تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۷

امتیاز به مطلب

banner

ما در این متن سعی می کنیم در مورد تغذیه دوران شیردهی صحبت نماییم. شیر انسان سوسپانسیون از چربی و پروتئین در محلولی از کربوهیدرات و مواد معدنی است. در سینه های مادری که به نوزاد خود شیر می دهد روزانه حدود ۶۰۰ سی سی شیر تولید می شود. مواد غذایی که مادر مصرف می کند به راحتی می تواند از طریق تغذیه دوران شیردهی به نوزاد منتقل شود. از آنجا که شیر مادر بهترین غذا برای نوزاد می باشد بنابراین تغذیه  دوران شیردهی مادر شیرده اهمیت زیادی دارد.

تغذیه دوران شیردهی برای مادر بسیار مهم است. مادرانی که در دوران شیردهی تغذیه خوبی داشته باشند، شیر بیشتری داشته و فرزندانشان به راحتی سیر شده و سلامتشان حفظ می شود، اما مادرانی که به تغذیه در دوران شیردهی اهمیتی نمی دهند (مخصوصا مادران لاغر اندام ) و انرژی کمی دریافت می کنند در فرآیند تولید شیر دچار مشکل شده و با کمبود تولید و ترشح شیر مواجه میشوند. برای داشتن شیر کافی برای تغذیه نوزاد، مادران باید به میزان کافی پروتئین، کربوهیدرات، کلسیم، چربی و … دریافت نمایند.

تغذیه دوران شیردهی

تغذیه دوران شیردهی

مادران شیرده در دوران شیردهی باید از نان، غلات، میوه، شیر لبنیات، گوشت، تخم مرغ، ماهی، مغز ها و چربی استفاده نمایند تا مواد غذایی ضروری به بدنشان برسد. اما باید توجه کنیم که تغذیه در دوران شیردهی محدود به سه وعده غذای اصلی نشود و علاوه بر غذای اصلی، به میان وعده ها نیز توجه نماییم. کودکانی که شیر مادر مصرف می کنند در معرض راشیسیسم  ( نرمی استخوان) قرار دارند. برای عدم ابتلا به این مشکل باید مصرف ویتامین دی توصیه شود.

تغذیه دوران شیردهی

مواد غذایی که در دوران شیردهی نباید مصرف شود

در تغذیه دوران شیردهی مادر از مصرف غذای نفاخ باید بپرهیزد زیرا سبب نفخ شکم نوزاد می شود. این غذاهای نفاخ مانند کلم، شلغم، حبوبات، بعضی از میوه ها مانند زردآلو و آلو و بعضی از سبزیجات سبب ایجاد گازهای روده ای شده در نتیجه باعث نفخ و درد شکم می شوند. اگر مادر ۲۴ ساعت پس از مصرف این غذاها درد شکم و نفخ را در فرزند خود مشاهده کرد باید از مصرف این غذاها اجتناب نماید. در صورت مصرف حبوبات بهتر است برای جلوگیری از نفخ شکم آنها از یک روز قبل خیسانده شوند.

مادری که به نوزاد خود شیر می دهد نباید از داروها مخصوصا داروهای شیمی درمانی، ضد تیروئید، تریاک و … استفاده کند. در صورت مصرف این داروها بهتر است شیردهی قطع شود، زیرا این مواد دارویی از طریق شیر بر نوزاد تاثیرگذار می باشند. بنابراین قبل از مصرف هر دارویی باید با پزشک مشورت نمود. مصرف مواد کافئین دار مانند چای نوشابه، قهوه و … در دوران شیر دهی باید کاهش یابد زیرا سبب اختلال خواب و همین طور تحریک معده کودک می شود.

لیمو، پرتقال، لیموشیرین و گریپ فروت را باید در طول دوران شیردهی از رژیم غذایی خود حذف کنید به جای آن از انبه و دیگر منابع ویتامین سی استفاده نمایید. زیرا اسید این مرکبات می تواند باعث بثورات جلدی در قسمت ران ها و پاهای نوزادان شود. از خوردن چای نعنا و همین طور مصرف جعفری در دوران شیردهی  اجتناب نمایید زیرا می تواند سبب کاهش شیر شود.

نکات لازم در تغذیه دوران شیردهی

مادران در دوره شیر دهی برای کاهش وزن نباید رژیم خاصی داشته باشند و تغذیه دوران شیردهی  خود را محدود نمایند.

 داروهای کاهش دهنده اشتها در دوران شیردهی  مصرف نشود.

در دوران شیر دهی مادر نباید سیگار بکشد زیرا علاوه بر این که سیگار شیر مادر را کاهش می دهد سبب آسیب به سلامت مادر و نوزاد می شود.

افزودن گیاهانی مانند زیره، رازیانه، شنبلیله و … به تغذیه دوران شیردهی مادر به افزایش شیر مادر کمک می کنند، اما مصرف بیش از حد این گیاهان دارویی نیز عوارضی به همراه دارد.

در تغذیه دوران شیردهی مادر باردار نباید از هیچ گونه مواد غذایی منع شود. تنها مواد غذایی برای مادر شیرده منع مصرف دارند که با خوردن آن ها برای نوزاد مشکل بوجود آید.

در صورتی که مادر شیرده دچار یبوست شده بهتر است از فیبر و ملین ها استفاده نماید.

ورزش کردن برای مادر شیرده بسیار مفید است اما اگر مادر ورزش سنگین انجام دهد سبب اقفزایش اسید لاکتیک در شیر شده و مزه شیر را تغییر می دهد. برای حل این مشکل بهتر است قبل از انجام ورزش سنگین شیردهی انجام شود.

تغذیه دوران شیردهی

 • تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ قدیمی پازل بند گریه چیه

در این ساعت برای شما کاربران عزیز ♫ دانلود آهنگ بسیار زیبا و دلنشین گریه چیه از آلبوم قایق کاغذی پازل باند به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

شعر : مهرزاد امیرخانی | ملودی : علی رهبری (پازل بند) | تنظیم قطعه : آرین بهاری (پازل بند)

Download Old Music BY : Puzzle Band | Gerye Chie With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

متن آهنگ گریه چیه پازل باند

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

هوای چشای تو بارونیــــه…●♪♫

خدا من و تورو داده به هم●♪♫

خدا می دونه من عاشقتم●♪♫

بمون پیشم، می خوام حرفِ دلو دیگه ساده بگم●♪♫

بگم عاشقتم●♪♫

شعر : مهرزاد امیرخانی

چقدر من و تو میایم به همو، به هیچ کسی نمی دم دلمو●♪♫

خودت می دونی تا آخرِ خط●♪♫

فقط عاشقمو… فقط عاشقمو…●♪♫

هوای چشای تو، بارونیه●♪♫

دریا توو چشمِ تو، زندونیه●♪♫

تو که می دونی چه جوری عاشقتم…●♪♫

دیگه گریه چیه؟!●♪♫

ملودی : علی رهبری (پازل بند)

منو کنارِ تو همه می شناسنم●♪♫

دیوونه ی دیوونگیای تو، منم!●♪♫

همیشه می ترسم، از اون روزی که دلتو بزنم●♪♫

دلم عاشقِ عاشق شدنه●♪♫

توو گردنت هنوز، اسم منه●♪♫

نمی شه تو برام عادی بشی●♪♫

دلم از قفسش داره پَر می زنه●♪♫

دلت بلده که دل ببَره●♪♫

دلم از همه جا بی خبره●♪♫

ببَر دلمو که خوبه براش●♪♫

با تو توو سفره ولی بی خبره●♪♫

تنظیم قطعه : آرین بهاری (پازل بند)

هوای چشای تو، بارونیه●♪♫

دریا توو چشمِ تو، زندونیه●♪♫

تو که می دونی چه جوری عاشقتم…●♪♫

دیگه گریه چیه؟!●♪♫

منو کنارِ تو همه می شناسنم●♪♫

دیوونه ی دیوونگیای تو، منم!●♪♫

همیشه می ترسم، از اون روزی که دلتو بزنم●♪♫

هوای چشای تو بارونیه…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دانلود آهنگ پازل بند گریه چیه

دانلود آهنگ پازل بند گریه چیه

 • تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۷

یکی از پر طرفدارترین خودرو های آینده خودروی DS X E-Tense است که در ادامه به برسی آن میپردازیم.

کمپانی پی‌اس‌ای، (به فرانسوی: Peugeot Société Anonyme) فعال در زمینه خودروسازی و حمل و نقل فرانسوی است،

که برندهای پژو، سیتروئن، دی اس، اوپل و واکسول را عرضه می‌کند.

شرکت پی‌اس‌ای در سال ۱۹۷۶ راه‌اندازی شد و در حال حاضر، پس از گروه فولکس‌واگن، دومین خودروساز بزرگ اروپا به‌شمار می‌آید.

برند  دی اس مخفف (Different Spirit) یا (Distinctive Series) است که از همان ابتدا به عنوان برند لوکس کمپانی پی اس ای معرفی شد.

خط تولید دی‌اس در اوایل سال ۲۰۱۰ آغاز بکار کرد و تاکنون ۱۰ سری از آن تولید شده است.

نگرش خودرو سازان در آینده

امروز میخواهیم  DS X E-Tense را به شما معرفی کنیم.

این مدل یکی از طراحی های آینده این شرکت است که تا سال ۲۰۳۵ به بازار عرضه خواهد شد.

یکی از شاخصه های این خودرو طراحی نامتقارن آن است طوریکه راننده کمی جلوتر ازسرنشینان قرار دارد و برخلاف آنچه که تصور میشد می تواند فضای مناسب برای دو سرنشین دیگر را هم فراهم کند.

بدنه خودرو از خطوط و زوایایی تشکیل شده که به شکلی هنرمندانه حروف دی اس را تداعی می کند.

تصویر برسی خودروی DS X E-Tense
طراحی بدنه خاص این ماشین آنرا تبدیل به چشم اندازی از آینده کرده است

این خودرو افسانه ای نیروی مورد نیاز خود را از دو موتور الکتریکی دریافت می کند که در مجموع توانایی تولید ۱۰۰۰ کیلووات (۱۳۴۱ اسب بخار) را دارند.

در کف خودرو، شیشه الکتروکرومیک تعبیه شده که راننده قادر است سطح مسیر را مشاهده نموده و هیجان بیشتری را تجربه کند.

در قسمت کابین راننده از بهترین چرم و اجزای چوبی و فلزی بسیار با کیفیت استفاده شده است.

همچنین این خودرو بدون نیاز به راننده قادر به هدایت خود می باشد.

دی اس با ارائه این مدل ثابت کرد که در سالهای آینده، همچنان می توان از تکنولوژی، رانندگی و هیجان ناشی از آن لذت برد.

تصویر برسی خودروی DS X E-Tense (3)

 

 • تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۷

بیاتومگ – اولین تریلر برای فیلم Welcome to Marwen (به ماروِن خوش آمدید) منتشر شده که در آن، استیو کارل نقش یک قربانی واقعی حمله به نام مارک هوگنکمپ را به تصویر می‎کشد. این فیلم براساس مستند مورد تحسینی به نام Marwencol (ماروِنکول) به کارگردانی جف مالمبرگ و محصول سال ۲۰۱۰ می‎باشد که به بررسی این می‎پردازد که چطور مارک هوگنکمپ واقعی پس از اینکه به طور فیزیکی مورد حمله قرار گرفت و دچار آسیب مغزی شد که بسیاری از خاطراتش را نابود کرد، در هنر مینیاتوری خود، روزنه‎ای از درمان پیدا کرده است.

کارگردانی فیلم به مارون خوش آمدید در دستان رابرت زمکیس است و فیلمنامه فیلم را نیز خود او به همراه کارولین تامپسون قلم زده‎اند. یک شب، زمانی که مارک به دوست خود به نام کارالالا (ایزا گونزالس) در بیرون یک بار مشروب فروشی کمک کرد تا بگریزد، توسط گروهی از نازی‎ها به طور وحشیانه‎ای مورد حمله قرار گرفت. یک ماه بعد، مارک از بیمارستان مرخص شد و از آنجا که از عهده هزینه‎های درمان بیشتر برنمی‎آمد، در عوض، با ساختن یک روستایی در دوره جنگ جهانی دوم با مقیاس ۱/۶ در حیاط خانه‎اش، بهبود خود را نیرو بخشید.

همانطور که تریلر به تصویر می‎کشد، فیلم به مارون خوش آمدید با بررسی کاراکترها و دنیای مارون، به درون دنیای فانتزی شیرجه می‎زند. مارون، نام روستای ساختگی است که مارک ساخته است. دیگر بازیگران این فیلم شامل دایان کروگر، فالک هنتشال و لزلی هارتر زمکیس در نقش شهروندان خیالی مارون می‎باشد. در خارج از دنیای خیالی مارون، لزلی مان نقش همسایه جدید مارک و جنل مونه نقش دوست مارک در حین توانبخشی‎اش را ایفا می‎کنند. این فیلم قرار است در تاریخ چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ (۲۱ نوامبر ۲۰۱۸) به اکران دربیاید.

تریلر فیلم Welcome to Marwen (به ماروِن خوش آمدید)

 

دانلود مستقیم ۳۶۰P || دانلود مستقیم ۷۲۰P

پوستر فیلم Welcome to Marwen (به ماروِن خوش آمدید)

فیلم Welcome to Marwen (به ماروِن خوش آمدید)
فیلم Welcome to Marwen (به ماروِن خوش آمدید)
مطلب قبلی اولین تریلر و پوستر فیلم Creed 2 (کرید ۲)
مطلب بعدی اولین تریلر فیلم Tau (تاو)

 • تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۷

کوالکام در راستای معرفی پردازنده‌های جدید خود، به تازگی پردازنده‌های اسنپدراگون ۶۳۲، اسنپدراگون ۴۲۹ و ۴۳۹ را برای ارتقای عملکرد گوشی‌های میان‌رده معرفی کرده است.

اسنپدراگون 632 / اسنپدراگون 429 / اسنپدراگون 439

پردازنده یکی از اجزای مهم در گوشی‌های هوشمند است که نقش بسیار مهمی در کیفیت نمایشگر، سرعت اینترنت، دوربین و سایر ویژگی‌های گوشی دارد. پس کوالکام باید وظیفه بسیار هیجان‌انگیزی در این زمینه داشته باشد؛ چراکه یکی از برترین شرکت‌های تولید پردازنده است و می‌تواند نقشی تعیین کننده درباره ویژگی‌های گوشی‌های آینده داشته باشد. از طرف دیگر، این شرکت می‌تواند باعث تحقق ایده‌های نو نیز در این زمینه شود. به‌ عنوان مثال، به کارگیری هوش مصنوعی در گوشی‌های میان رده مستلزم وجود پردازنده‌ای است که بتواند دستورات مربوطه را تحلیل و پردازش نماید. کوالکام نیز به تازگی در این زمینه گام برداشته و محصولاتی تولید می‌کند که باعث ارتقای گوشی‌های هوشمند میان‌رده خواهد شد.

اگر خبرهای دنیای پردازنده‌ها را دنبال کنید حتماً می‌دانید که کوالکام امسال پردازنده اسنپدراگون ۸۴۵ را ارائه کرد و بعد از آن اسنپدراگون ۷۰۰ را برای گوشی‌های میان‌رده‌ای که ویژگی‌های برجسته‌ای دارند معرفی نمود. حالا نیز با معرفی مدل‌های جدید از مجموعه اسنپدراگون خود قصد دارد آن‌ها را برای استفاده در گوشی‌های میان‌رده مقرون به صرفه به کار بگیرد. اسنپدراگون ۶۳۲ ، اسنپدراگون ۴۲۹ و ۴۳۹ از جمله این مدل‌های جدید هستند که امروز معرفی شدند که با بررسی آن‌ها درمی‌یابیم که گوشی‌های میان رده با این پردازنده‌ها، شاهد بهبود عملکرد خواهند بود.

بله سه پردازنده معرفی شده عملکرد بهتری نسبت به نسل‌های پیشین خود خواهند داشت و قرار است که جایگزین آن‌ها شوند. کوالکام درواقع اسنپدراگون ۶۳۲ را جایگرینی برای اسنپدراگون ۶۲۶ معرفی کرده است که در بخش پردازنده محاسباتی ۴۰ درصد و در بخش پردازنده گرافیکی ۱۰ درصد عملکرد بهتری دارد و آن را مدیون پردازنده چهار هسته‌ای و قوی خود است. البته نه اینکه از اسنپدراگون ۶۳۶ قوی‌تر باشد.

نکته مهم این است که اسنپدراگون ۶۳۲ علاوه بر اینکه جایگزین نسل قبلی خود یعنی اسنپدراگون ۶۲۶ است، بلکه برای جایگزینی با پردازنده‌های اسنپدراگون ۶۲۵ و ۴۵۰ قدیمی نیز سازگار خواهد بود که این باعث می‌شود تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را به صورت مقرون به صرفه ارتقا دهند. این تراشه همچنین برای پشتیبانی از دوربین‌های دوگانه با رزولوشن بالا و همین‌طور مجموعه ابزارهای هوش مصنوعی کوالکام، محصولی مناسب است.

اسنپدراگون ۶۳۲ اسنپدراگون ۴۳۹ اسنپدراگون ۴۲۹
پردازنده ۸X کریو ۲۵۰ ۸X کورتکس A35 ۴X کورتکس A53
کلاک پردازنده ۴x 1.8GHz + 4x 1.8GHz  ۴x 1.95GHz + 4x 1.45GHz ۴x 1.95GHz
پردازنده گرافیکی آدرنو ۵۰۶ آدرنو ۵۰۵ آدرنو ۵۰۴
مودم X9 LTE
حداکثر  ۳۰۰Mbps
و حداقل ۱۵۰Mbps
X6 LTE
حداکثر  ۱۵۰Mbps
و حداقل ۷۵Mbps
X6 LTE
حداکثر  ۳۰۰Mbps
و حداقل ۱۵۰Mbps
نمایشگر فول اچ دی پلاس
۱۰۸۰×۲۲۴۰
فول اچ دی پلاس
۱۰۸۰×۲۲۴۰
فول اچ دی پلاس
۱۰۸۰×۲۲۴۰
دوربین دوربین تکی ۲۴ مگاپیکسل
دوربین دوگانه ۱۳ مگاپیکسل
دوربین تکی ۲۱ مگاپیکسل
دوربین دوگانه ۸ مگاپیکسل
دوربین تکی ۱۶مگاپیکسل
دوربین دوگانه ۸ مگاپیکسل

دو مدل دیگر تازه از راه رسیده اسنپدراگون یعنی مدل‌های ۴۲۹ و ۴۳۹ عملکردی مشابه اسنپدراگون ۶۳۲ را ارائه نمی‌دهند اما بسیار کارآمد هستند و مزایای قابل توجهی دارند. اسنپدراگون ۴۳۹ که هشت هسته‌ای بوده در پردازنده محاسباتی ۲۵ درصد و در پردازنده گرافیکی با رشد ۲۰ درصدی نسبت به نسل پیشین خود یعنی اسنپدراگون ۴۳۰، رو به رو بوده است. همچنین به لطف استفاده از معماری FinFET، در این پردازنده مصرف انرژی بهینه‌ای را شاهد خواهیم بود. همچنین گفتنی است که این پردازنده اندکی از پردازنده ۲۸ نانومتری اسنپدراگون ۴۳۵، عملکرد سریع‌تری دارد که البته به جز این ویژگی، در سایر ویژگی‌ها تقریباً مشابه هستند.

اسنپدراگون ۴۲۹ با توجه به دارا بودن پردازنده ۴ هسته‌ای، نسبت به مدل‌های قبلی ضعیف‌تر است. اما نسبت به نسل پیشین خود ارتقای عملکرد داشته است که این ارتقا را مدیون معماری FinFET خواهد بود. گفتنی است که عملکرد اسنپدراگون از نظر پردازنده گرافیکی در این نوع، به لطف بهره‌مندی از پردازنده گرافیکی آدرنو ۵۰۴، ۵۰ درصد نسبت به اسنپدراگون ۴۲۵ بهبود یافته است. خبر خوب دیگر این است که استفاده از این پردازنده در هر نوع گوشی می‌تواند به معنی پشتیبانی از دوربین دوگانه ۸ مگاپیکسلی باشد. همچنین باتوجه به بهره‌مندی از مودم X6 LTE modem کوالکام، در استفاده از اینترنت از نسل قبلی خود یعنی پردازنده‌های اسنپدراگون ۴۲۷ و ۴۳۵ سریع‌تر خواهد بود. گفتنی است دو پردازنده قدیمی‌تر، از مودم LTE-A-ready X9 استفاده می‌کردند. همچنین قابلیت پشتیبانی از VoLTE دوگانه (اینترنت سیم کارت) را نیز دارد.

خب با این معرفی‌هایی که داشتیم درمی‌یابیم که کمپانی‌ها با به کارگیری این پردازنده‌ها در گوشی‌های میان رده خود می‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند. این درحالی است که دیگر کمتر شاهد گوشی‌های میان‌رده‌ای خواهیم بود که به قابلیت‌های گوشی‌های پرچمدار مجهز نباشند و یا حداقل ویژگی‌های آن‌ها را نداشته باشند. هرچند محصولات جدید مجموعه اسنپدراگون با محصولاتی که امسال از سوی این شرکت برای گوشی‌های میان رده و متوسط به بالا معرفی شدند، قابل مقایسه نیستند اما با توجه به نسل‌های پیشین، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را داشته‌اند. گفتنی است که کوالکام مجموعه وسیعی از پردازنده‌ها را با هر قیمیت و عملکردی که مدنظر تولیدکنندگان باشد را در اختیار دارد و از دیدگاه مصرف کننده ممکن است اندکی سخت باشد که کدام پردازنده میان‌رده ممکن است بهتر باشد و اینکه به یاد داشته باشد کدام پردازنده برای کدام نوع از گوشی‌ها مناسب خواهد بود! اگر شما هم مشکلی در این زمینه داشتید می‌توانید به این مقاله و جدول بالا مراجعه کنید. با این حال کوالکام انتظار دارد گوشی‌هایی که از این سه پردازنده جدید اسنپدراگون استفاده می‌کنند در نیمه دوم سال جاری معرفی شوند.

 • تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۷

زیباترین متن های تسلیت شهادت مولای متقیان امام علی (ع) ، پیامک مخصوص شهادت امام علیو تسلیت به محبان آن حضرت ، اس ام اس تسلیت ایام ضربت خوردن امام علی و شهادت اش درشب قدر

متن تسلیت شهادت امام علی در شب قدر

شب قدر است و نومیدی ندارد  / کسی از بارگاه باری امشب
فروغ رحمت و نور امید است  / به هر جانب که رو می آری امشب

عکس نوشته های جدید تسلیت شهادت امام علی


امام صادق (ع) :
تعیین مقدرات در شب ۱۹ رمضان، تایید آن در شب ۲۱ وامضای آن در شب ۲۳ انجام میشود

پیامک تسلیت شهادت مولا و پیشوای شیعیان امام علی


شاهی که، ولی بود و وصی بود علی بود
سلطان سخا و کرم و جود علی بود
هم آدم وهم شیث وهم ادریس و هم الیاس
هم صالح پیغمبـر و داوود علی بود

شعر زیبا برای تسلیت شهادت حضرت علی امام اول شیعیان


مسجد، خموش و شهر پر از اشک بی‌صداست
ای چاه خون گرفته کوفه علی کجاست؟
ای نخل‌ها که سر به گریبان کشیده‌اید
امشب شب غریبی و تنهایی شماست

پیام تسلیت ضربت خوردن امام علی شب قدر


شعر تسلیت شهادت امام علی (ع)

از غافلان حساب دلم را جدا کنید
حرف و حدیث کهنه خود را رها کنید
چیزی به شب نمانده به خلوت که می روید
قدر است، قدری دل شکسته ی مارا دعا کنید
التماس دعا

تسلیت به مناسبت شهادت امام علی در لیله القدر


قرآن به

جز از وصف علی آیه ندارد
ایمان به جز ازعشق علی پایه ندارد
گفتم بروم سایه لطفش بنشینم
گفتا که علی نور بود سایه ندارد

نوشته و جملات ناب از امام علی به مناسبت شهادت اش


تسلیت شهادت امام علی همراه با شعر های زیبا

باز امشب عشق تنها می‌شود / زخم سهم فرق مولا می‌شود
آفتاب عشق گلگون می‌شود / سینه سجاده پرخون می‌شود
پشت نخل آرزو خم می‌شود / داغ حسرت سهم آدم می‌شود
جاده می‌ماند غریب و بی سوار / ذوالفقار عدل می‌گیرد غبار

گلچینی از بهترین احادیث امام علی به مناسبت شهادت او


خنجری بوسید با تعجیل فرق عشق را
رازها لو رفت عالم دید غرق عشق را
باده ی سرخ ولایت شد سرازیر از بهار
قامت ِ شبنم زده بگرفت برق عشق را

کلمات قصار از امام علی همراه با تسلیت شهادت اش

تسلیت شهادت و شکافتن فرق امام علی (ع) در مسجد


دل سر نکشد دمی ز پیمان علی
جانم شود ای کاش به قربان علی
خواهی که به ملک دل شوی حکم روا
مانند قلم باش به فرمان علی

تسلیت شهادت و شکافتن فرق امام علی (ع) در مسجد


تا صورت پیوند جهان بود علی بود
تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود
آن قلعه گشایی که در قلعه‌ی خیبر
برکند به یک حمله و بگشود علی بود

اشعار زیبا در وصف امام علی در ایام شهادت


گلچینی از زیباترین متن ها برای تسلیت شهادت حضرت علی علیه اسلام

میزند فرق علی٬ کعبه پلی روی بهشت
چه مراعات النظیریست
علی!
کعبه!!
بهشت!!!
شهادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) تسلیت باد
التماس دعا

متن های فوق العاده زیبا تسلیت برای شهادت امام علی


امام علی (ع) می فرمایند:

اَلحَقُّ طَریقُ الجَنَّهِ وَ الباطِلُ طَریقُ النّارِ وَ عَلى کُلِّ طَریقٍ داع

حق، راه بهشت است و باطل، راه جهنم و بر سر هر راهى دعوت کننده‏اى است

نهج السعاده، ج ۳، ص ۲۹۱

پیام های تسلیت رسمی شهادت امام علی


امشب دو جهان به شور شینه
امشب  شب داغ زینبینه
غسل بدن شهید محراب
با اشک دو چشمان حسینه
مولا علی حیدر

جملات زیبا به مناسب شهادت امام علی


جزاز علی نباشد به جهان گره گشایی

طلب مدد از اوکن چو رسد غم وبلایی
چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن
به جز او به زخم دل‌ها ننهد کسی دوایی

اشعار حماسی شهادت امام علی


کیسه های نان و خرما خواب راحت می کنند
دست های پینه دارش استراحت می کنند
نخل ها از غربت و بغض گلو راحت شدند
مردم از دستِ عدالت های او راحت شدند
ای خوارج، بهترین فرصت برای دشمنی ست
شمع بیت المال را روشن کنید، او رفتنی ست

شهادت امام علی بر جمیع مسلمین جهان تسلیت باد


پیامک ضربت خوردن امام علی در مسجد کوفه و تسلیت شهادت اش

دل را ز شرار عشق سوزاند علی (ع)
یک عمر غریب شهر خود ماند علی (ع)
وقتی که شکافت فرق او در محراب
گفتند مگر نماز می خواند علی (ع)

شهادت امام علی بر شیعیان تسلیت باد


با آنکه امید همه هستی تو علی

بر عرش خدا قائمه هستی تو علی

آنقدر غریبی که خدا می‌داند

مظلوم تر از فاطمه هستی تو علی


ای نخل‌های کوفه! امام شما چه شد؟
آن اشک و شور و گریه و حال و دعا چه شد؟
محراب کوفه! سرخی دامان تو ز چیست؟
سجادۀ علی! علی مرتضی چه شد؟


نه فقط مسجدیان سر به گریبان تواند
نخل و چاه و شب و صحرا همه گریان تواند
دامنت با چه گنه سرخ شد از خون سرت‌ای که خلق دو جهان بسته به دامان تواند


امشب کوفه نه، هستی یتیم است و ذرات سر بر شانه‌ی هم می‌گریند

برگ برگ نخلستان مویه می‌کند

چاه مرثیه می خواند

محراب ماتم گرفته است

شیون پرده‌نشینان حرم کبریا، همه سو را پر کرده است

همه جا غم، تنها رهگذر کوچه‌ها و دل‌هاست

امّا نه، بهشت منتظر است

آن‌ جا لبخندِ فاطمه به استقبال علی می‌آید

پیامبر آغوش می‌گشاید و به یُمن آمدن علی حلقه‌ی درِ بهشت یاعلی می‌گوید

و هر چه شهید به پیشواز می‌آیند

خوش آمدی علی‌جان و این دل‌نشین‌ترین صدا در گوش علی است

صدای آشنای فاطمه

تسلیت شهادت امام علی ایام لیله القدر همراه با متن

تسلیت شهادت امام علی ایام لیله القدر همراه با متن


به محراب شفق، منشق سر مهتاب مى بینم
الهى هاله اى از غم، در این محراب مى بینم
على و مسجد و عدل و شجاعت جملگى در خون
تمام انبیا را این چنین بى تاب مى بینم

شعر های زیبای نوحه خوانی تسلیت شهادت امام علی (ع)


بر روح تمام شیعیان تیغ زدند/ بر مردترین مرد جهان تیغ زدند

خورشیدبه سینه، ماه برسر می زد/ انگاربه فرق آسمان تیغ زدند

سالروز ضربت خوردن امام علی(ع) تسلیت باد

متن شهادت امام علی بر تمامی دوست داران آن حضرت تسلیت باد


چون نامه جرم ما به هم پیچیدند
بردند به دیوان عمل سنجیدند
بیش ازهمگان گناه مابود ولی
ما را به محبت علی(ع)بخشیدند

گزیده ای از اشعار زیبا به مناسبت تسلیت شهادت امام علی


اشعار زیبا برای تسلیت شهادت مولای متقیان امام علی

ناله کن اى دل به عزاى على / گریه کن اى دیده براى على
کعبه ز کف داده چو مولود خویش / گشته سیه پوش عزاى على
ماه دگر در دل شب نشنود / صوت مناجات و دعاى على
واى امیر دو سرا کشته شد / خانه غم گشته،سراى على

اس ام اس متفاوت تسلیت شهادت امام علی برای دوستداران آن حضرت


امام علی(ع) می فرمایند:
آدمیزاده ، شبیه ‏ترین چیز به ترازوست: یا با نادانى سبک شود و یا به‏ دانش ، سنگین گردد
تحف العقول، ص۲۱۲

دلنوشته های زیبا برای تسلیت شهادت امام علی علیه السلام


دلنوشته های فوق العاده زیبا به مناسبت شهادت حضرت علی (ع)

کو، آن که بردوشش کشاند در دل شب

قوت یتیم و دردمند و زار و مضطر

از ماتم جانکاه او هر رادمردى

دست مصیبت مى زند بر سینه و سر

زیباترین شعر های تسلیت شهادت امام علی


فضاى کوفه غمبار است امشب
غم از هرسو پدیدار است امشب
سحاب غم گرفته روى مه را
زمین و آسمان تار است امشب

پیامک و اس ام اس های تسلیت شهادت امام علی


امام علی(ع)  می فرمایند:
در شگفتم از کسى که مى‏بیند هر روز از جان و عمر او کاسته مى‏شود ، امّا براى مرگ آماده نمی ‏ شود.
غررالحکم و دررالکلم ، ح ۶۲۵۳

متن تسلیت شهادت امام علی در شب قدر مسجد کوفه

متن تسلیت شهادت امام علی در شب قدر مسجد کوفه

شعر تسلیت زیبا در وصف امام علی در شب شهادت اش

تمامی فضا را خون گرفته

نماز هل اتی را خون گرفته

تمام آسمان‌ها کهکشان‌ها

زمین و هم سما را خون گرفته

شبستان امامت خالی از ذکر

نیایش را، دعا را خون گرفته

یتیمان را بگو امشب نخوابید

هدایای شما را خون گرفته

به پیرمرد نابینا بگویید

دو دست آشنا را خون گرفته

نوشته زیبا برای تسلیت شهادت بزرگ مرد شیعیان امام علی علیه السلام

 

مطالب مرتبط با این نوشته :

پروفایل شهادت امام علی عکس نوشته ضربت

عکس پروفایل شب قدر خاص

متن های تسلیت شهادت امام رضا

اس ام اس شهادت علی بن موسی رضا

نوشته زیبا برای تسلیت شهادت بزرگ مرد شیعیان امام علی علیه السلام

 • تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۷

لیزر لیپولیز

امتیاز به مطلب

banner

یکی از راه های خلاص شدن از دست چربی های استفاده از جراحی شکم با لیزر لیپولیز میباشد. افرادی هستند که برای کوچک کردن شکم خود باید چربی انباشته شده در نواحی شکم و پهلو را از بین ببرند، این عمل میتواند به وسیله جراحی شکم با لیزر صورت پذیرد. در ادامه همراه ما باشید تا از نکات لازم برای بهره گیری از این روش مطلع شوید.

لیزر لیپولیز

از بین بردن چربی های شکم با لیزر لیپولیز

برای استفاده از روش درمانی لیزر لیپولیز باید به متخصص و پزشک مربوطه مراجعه نمایید، پس از تایید و تجویز پزشک میتوانید نسبت به کوچک کردن شکم خود با استفاده از لیزر لیپولیز اقدام نمایید. این روش درمانی با حداقل میزان تهاجمات قابل انجام خواهد بود و یک عمل بسیار تخصصی در شاخه لیپوساکشن به شمار می آید.

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

این تکنولوژی به روز و پیشرفته شامل ابزارهایی است که به دلیل نوک تیز خود میتواند با عملکردی کاملا ریزبینانه و با جزییات بیشتر امکان برداشتن چربی از نواحی مورد نظر را فراهم آورد. در روش لیزر لیپولیز غشاهای سلول های چربی از هم میپاشند و همین عمل سبب تسهیل خارج سازی آن چربی ها از بدن خواهد شد، البته ناگفته نماند که مرحله خارج سازی به وسیله لوله ها انجام میپذیرد. در واقع در این روش بافت های چربی به بخش های کوچکتری تقسیم میشوند که بتوان راحت تر روند نابودی شان را طی کرد.

لیزر لیپولیز

استفاده از لیزر لیپولیز برای چه افرادی مناسب است؟

لیزر لیپولیز برای افرادی مورد استفاده قرار میگیرد که رژیم غذایی و ورزش کمکی به آب شدن چربی های موجود در دور شکم و ران آنها نمیکند. اما در این بین نیز هستند افرادی که در صورت مواجه بودن با بیماری هایی خاص نمیتوانند از این روش بهره بگیرند. این مشکلات و بیماری ها شامل موارد زیر میباشد:

عارضه های قلبی، دیابت نوع اول، بیماری های کلیوی و سرطان، وجود پلاک هایی از جنس فلز در نواحی تحت درمان نیز خطرناک میباشد، حداقل سن ۱۸ سال نیز برای انجام لیزر لیپولیز ضرورت دارد.

نوع عملکرد لیزر لیپولیز

برای انجام عمل لیزر لیپولیز از یک لیزر دارای پالس های کوتاه و قدرتمند بهره میگیرند و از گرم شدن بافت های نواحی مورد نظر جلوگیری میکنند. خبر خوب اینکه این روش یکی از کارآمد ترین روش های موجود در عصر حاضر است و هیچ خطری برای شما به دنبال نخواهد داشت. در این روش یک لوله بسیار کوچک را وارد پوست بدن میکنند، محتویات این لوله مخصوص، فیبر لیزری ست، عملکرد اصلی این سوزن یا همان لوله مخصوص از بین بردن غشای سلولی بافت های چربی ست که در نهایت موجب کوچک و نرم شدن آنها خواهد شد. از عملکردهای دیگر آن نیز تولید کلاژن است که سفت شدن و کشیدگی پوست را به دنبال دارد. ناگفته نماند که طول جلسات درمانی با توجه به میزان چربی های انباشته شده در آن ناحیه مشخص خواهد شد.

نکاتی مختصر درباره لیزر لیپولیز

 1. بطورکلی این عمل بدون درد است اما حس سوزن سوزن شدن در نواحی تحت درمان طبیعی بوده و اگر پس از پایان کار در محل مورد نظر احساس گرمی و قرمزی کردید هرگز نترسید چون یک عکس العمل طبیعی ست و طی چند ساعت پس از عمل رفع خواهد شد.
 2. پوشیدن لباس های چسبان و به نوعی تنگ پس از عمل توصیه خواهد شد.
 3. هرگز در تایم طولانی دوش نگیرید.
 4. از انجام فعالیت های بدنی شدید خودداری کنید تا طول درمان شما سپری شود.
 5. اگر شغل فرد نیاز به فعالیت های بدنی دارد حتما باید حدود یک هفته مرخصی بگیرد اما در صورت انجام کارهای عادی و روزمره دچار مشکل نخواهید شد.
 6. این روش بدون خطر است و اگر عملکرد خوبی داشته باشید اثرات آن بصورت دائمی روی بدن شما باقی خواهد ماند، در همین راستا رعایت نکات بهداشتی را نیز فراموش نکنید.
 7. هزینه انجام این عمل نیز پس از یک جلسه مشاوره رایگان با متخصص مربوطه و بسته به حجم و نواحی مورد نظر تعیین خواهد شد.

 • تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۷

اینترنت اشیا در پزشکی یا Internet of Medical Things در زندگی بشر امروزی از جایگاه خاصی برخوردار است

بویژه برای سالمندان و کسانی که از بیماری های مزمن رنج می برند، کاربردهای بسیاری دارد.

اینترنت اشیا چیست؟

قبل از پرداختن به موضوع مورد بحث ببینیم اینترنت اشیا به چه معنی است؟

اینترنت اشیا یا (IoT) مخفف Internet of Things یعنی تکنولوژی که بوسیله آن به هر شی بی جان یک هویت مجازی می دهد تا بین انسان و دیگر موجودات یک ارتباط هوشمند ایجاد نماید.

برای برقراری این ارتباط نیاز به اتصال از طریق اینترنت می باشد.

هم چنین برنامه ها و اپلیکیشن هایی ساخته شده تا این ارتباط را در دسترس قرار دهند.

اینترنت اشیا در پزشکی، سیستم تشکیل شده از دستگاه های پزشکی و برنامه های کاربردی است که اطلاعات را جمع آوری کرده

و سپس از طریق شبکه های آنلاین به سیستم های مراقبت بهداشتی ارسال می شود.

استفاده دیگر در دستگاه های پزشکی مانند اندازه گیری ضربان قلب، کنترل دیابت، فشار خون از راه دور می باشد.

تصویر تکنولوژی اینترنت اشیا در پزشکی
گجتی که برای بیماران قلبی و عروقی بسیار مناسب است

اتصال این دستگاهها به بدن بیمار و ارسال اطلاعات، به تیم پزشکی کمک می کند تا پیشرفت بیماری را مد نظر قرار دهد

و متناسب با وضعیت بیمار، مراقبت و داروهای مورد نیاز را اعلام نمایند.

در حال حاضر که بیشتر دستگاه های تلفن همراه، مجهز به سیستم وای فای و شناسایی فرکانس رادیویی می باشند،

می توانند با این سیستم های اطلاعاتی ارتباط برقرار کرده و این اطلاعات را به مرکز پزشکی مورد نظر ارسال نمایند.

تصویر تکنولوژی اینترنت اشیا در پزشکی
ارتباط از راه دور بین بیمار و پزشک انقلابی است که توسط اینترنت اشیا قابل انجام شده

همچنین مدیران بیمارستانها و فروشندگان تجهیزات پزشکی نیز می توانند با بهره گیری از این تکنولوژی

سرویسها و خدمات بهتری را برای بیماران و بیمارستنها فراهم نمایند.

در آینده با سمناکس اصل همراه باشید تا ببینیم تکنولوژی چه تاثیری بر سلامت زندگی انسان ها گذاشته!

 • تاریخ : ۸ام تیر ۱۳۹۷

بیاتومگ – کمپانی نتفلیکس اولین تریلر برای فیلم علمی-تخیلی و هیجان‎انگیز جدید خود به نام فیلم Tau (تاو) را منتشر کرده که در آن، صدای بازیگر برنده جایزه اسکار گری اولدمن کاملا برجسته و نمایان است. در زیر می‎توانید این تریلر را با دو کیفیت مشاهده یا دانلود کنید. تاو، نوزدهمین حرف در الفبای یونانی است.

فیلمنامه فیلم تاو را نوگا لاندو (The Magicians) نوشته و فدریکو دآلساندرو نیز آن را کارگردانی کرده است. این فیلم با بازی مایکا مونرو در نقش زن جوانی به نام جولیا است که توسط شخصی با بازی اد اسکرین ربوده‎شده و در داخل خانه‎ای هوشمند زندانی شده است. این شخص برای تکمیل کردن پروژه هوش مصنوعی مرموزش، نیاز به سوژه آزمایش داشته و از همین رو، جولیا را ربوده است. حال، جولیا در حال تلاش برای گریز از این خانه هوشمند می‎باشد.

از تریلر فیلم کاملا مشخص است که فیلم تاو از چندین فیلم دیگر نیز الهام گرفته است. خود هوش مصنوعی این فیلم، شباهت‎هایی سطحی به کاراکتر HAL 9000 در مجموعه فیلم‎های ادیسه فضایی دارد. دیگر فیلم‎هایی که احتمالا الهام‎بخشی برای این فیلم بوده‎اند، فیلم Don’t Breathe (نفس نکش) و Cube (مکعب) و همچنین Upgrade (ارتقاء) می‎باشند. این فیلم در تاریخ روز جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷ (۲۹ ژوئن ۲۰۱۸) بر روی سرویس آنلاین نتفلیکس عرضه خواهد شد.

تریلر فیلم Tau (تاو)

 

دانلود مستقیم ۳۶۰P || دانلود مستقیم ۷۲۰P

مطلب قبلی اولین تریلر و پوستر فیلم Welcome to Marwen (به ماروِن خوش آمدید)
مطلب بعدی دومین تریلر و پوستر انیمیشن The Grinch (گرینچ)