سمناکس اصل آمریکایی

  • تاریخ : ۲۸ام مهر ۱۳۹۷

امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد. یک سازمان مشتری مدار بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان خود نمی‌تواند موفقيتی کسب  کند و در دنيای امروز که دنيای کيفيت محور مشتری مدار است، مشتری هدف کار و مشتری گرایی زیربنای کليه فعاليت‌های تجاری و اقتصادی خواهد بود. همواره یکی از الزامات وفادارسازی مشتریان، شناسایی و ارضای نياز‌های پنهان آنان است.

 

مشتریان آگاه امروزی دیگر تنها به کیفیت و قیمت و … بسنده نمی کنند. آنها علاوه بر موارد فوق به نوع ارتباط کسب و کار با مشتریان نیز اهمیت می دهند. مشتریان امروزی جذب کسب و کارهایی می شوند که اهمیت این خواسته آنها را درک کرده اند و برای شکل گیری یک رابطه وفادار بلندمدت میان کسب وکار و مشتریان برنامه ریزی کرده اند. امروزه برنده نهایی میدان رقابت، کسب و کارهایی هستند که اقدام به پیاده سازی برنامه‌های وفادارسازی مشتریان کنند.

ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺎدي را ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. (CRM) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ( One-to-one marketing) ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ، از جمله اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ‌ها به ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﮐﻨﻨﺪ . روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﯾﺠﺎد وﻓﺎداري در آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ارزشﻫﺎي ذاﺗﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در زمانی که وفاداری مشتری  به عنوان دستورالعملی برای سود آوری مطرح است. تكنيك هاي  گوناگونی در جهت وفاداری مشتری ارائه شده است و رضایتمندی مشتری و وفادار بودن ان برای شرکت ها به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح است. یكي از رویكر‌دهایي  که توسط شرکت ها در جهت ایجاد وفاداري در مشتریان، بسيار موثر بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد ایجاد باشگاه‌ مشتریان است.

باشگاه مشتریان
وفادارسازی

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮيان ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻋﻀﺎء (مشتریان و صاحبان کسب و کارها) اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ارزش اﻓﺰوده ﻫﺎي زﯾﺎد اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.

مطالعات بی‌شماري انجام شده اند تا مزایا‌ي وفاداري مشتري براي یک شرکت را شناسایی کنند. عمده این تحقیقات بر مزایا‌ي اقتصادي منتج از حفظ مشتري متمرکز شده اند. چنین مزایایی شامل هزینه اولیه‌ي معرفی و جذب مشتریان جدید، افزایش شمار خرید، ارتباط بیانی مثبت، افزایش ارزش خرید و درك بهتر مشتري از شرکت و بالعکس می شوند.

 

تشريح باشگاه مشتريان:

برای مفهوم  باشگاه مشتري تعاریف  متعددي ارائه شده ا ند که از آن جمله عبارتند از:

* باشگاه مشتری از دید شرکت ها  به منظور ایجاد وفاداری در مشتریان  بوجود مي‌آید.

* آنها جوامعي از مشتریان فعلی است که توسط شرکت ها پایه گذاري و سازماندهی شده.

*سازمانها  اقدام به انجام  یک سري فعالیتهاي  بازاریابی به طور منظم، در جهت  افزایش وفاداری و روابط با مشتریان مي‌نمایند.

 

مفهوم باشگاههای مشتری در ترکیب با تکنولوژی امروز، شرکتها را به برآورده ساختن نیازهای مشتری و انتظارات  آنان را با رویکرد بازاریابی یک به یک قادر می سازد. و با توجه به تعاریف فوق میتوان گفت باشگاه مشتری به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباطات با افراد یا سازمان‌ها تعریف می شود، که به وسیله یک سازمان به منظور ایجاد ارتباطات مستقیم و منظم بین این اعضا ایجاد شده  و عمل می کند.

 

اهداف  باشگاه مشتريان:

هدف باشگاه مشتریان تبدیل مشتریان بالفعل یک بنگاه اقتصادی به مشتریان وفادار و  همیشگی است به نحوی که سایر برندها در حوزه مشابه کسب و کار نتوانند به سادگی تمایل مشتری به تغییر و مصرف کالاهایشان را برانگیزانند.

به زبان ساده: باشگاه مشتریان رفتار مشتری را آنالیز میکند، به رفتارهای مطلوب وی امتیاز میدهد و به امتیازهای جمع آوری شده اش پاداش میدهد. هدف از این ساز و کار تحریک مشتری به تکرار رفتار و ایجاد رفتار وفادارانه است.

 

یک باشگاه مشتریان، یک زیرساخت مناسب برای افزایش مناسب تعامل بین شرکت و مشتریان است. بدین ترتیب یک ارتباط نزدیک به وسیله ایجاد تماس و بازخورد در اطراف مشتریان به وجود می آید که این رابطه در تمام دوره ارتباط مشتری وجود خواهد داشت. یکی از اهداف اساسی باشگاه ها، افزایش دانش سازمانی در باره مشتریان است. دانش مشتریان بر شروع تماس مشتریان تاثیر گذاشته و از طریق ثبت نام مشتریان شرکت، جزییات اطلاعات مربوط به افراد را به دست می آورد. این دسته از اطلاعات به شکل جهانی و سازمان یافته جمع آوری  می‌شود و نیز ساختار علاقه مندی ها و توقعات اعضا شناخته می شود که این گونه اطلاعات مبنای اندازه های بازاریابی شخص به شخص شکل خواهد داد.

 

هدف اصلی باشگاههای مشتری، افزایش دانش سازمان درباره مشتری. از زمانی که مشتری در باشگاه ثبت نام می کند، به دنبال هر تماسی که با او برقرار می شود، سازمان اطلاعات مفصلی در مورد موقعیت شخصی اعضاء، علایق و ساختار تقاضای آنها دریافت می کند

 

چرا باید از باشگاه‌های مشتریان استفاده کنیم؟

هزینه های به دست آوردن مشتریان جدید در بازارهای شدیداً رقابتی به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است؛ از سوی دیگر، سودآوری یک مشتری خاص، در دوره زمانی رابطه کسب و کاری، همواره افزایش می یابد.

باشگاههای مشتری، از جمله ابزارهای جامع استراتژیک هستند که شرکتها می توانند برای حفظ کردن مشتری از آنها استفاده کنند.

علاوه بر افزایش سودآوری یکی از مهم‌ترین مزایای باشگاه مشتریان جمع‌آوری داده‌ها مرتبط با رفتار و عادات مشتریان شماست. به کمک این اطلاعات می‌توانید کمپین‌های تبلیغاتی موثرتری طراحی و اجرا کنید.

 

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي وﻓﺎداري در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻬﻢ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ  ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺸﻮق ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد برای مشتریان آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آن‌ها به جای رقبا  ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

یک برنامه وفاداری به شما این امکان را می‌دهد تا بوسیله ایجاد یک محیط تعاملی با مشتریان خود رابطه برقرار کنید. این فرآیندی است برای تغییر دادن رفتار مشتری. با تغییر رفتار مشتری، آن‌ها کالا‌های شما را خواهند خرید و یا از خدمات شما استفاده خواهند کرد و این کار را به صورت متناوب و منظم انجام خواهند داد.

بوسیله این برنامه‌ها بهترین مشتریان به آسانی شناخته خواهند شد. به آن‌ها توجه ویژه‌ای می‌شود و باید هم اینطور باشد زیرا مشتریان وفادار شما بیشترین درآمدزایی را برای شما دارند.

برنامه وفادارسازی
باشگاه مشتریان

 

انواع باشگاه مشتري:

باشگاه باز:

سهولت عضویت، همچنانکه از اسم آن بر می‌آید برای همه باز است. زیرا هزینه و شرایط ندارد. اینجا شرکت است که به اعضا احتیاج دارد. اغلب بسیاری از اعضا از امکانات باشگاه استفاده می کنند. شرکتها می توانند ارزش داشتن یک باشگاه باز با در نظر گرفتن هزینه های بروشور و اطلاعات به منظور در تماس بودن با اعضا (حتی اگر مشتری، یک مشتری سود آور نباشد) را محاسبه نمایند.

باشگاه محدود:

در این نوع باشگاه ها برعکس باشگاه‌های باز، اعضا  یا مشتریان باید برای عضویت،مبلغ عضویت بپردازند و اغلب یک فرم کامل و طولانی را پر میکنند. به این ترتیب، اعضا کمی به شکل واقعی علاقه مند به عضویت خواهند بود.

 

مهمترين عوامل تاثير گذار در وفادارسازي مشتريان:

* تماس مستمر با مشتريان

* اعطا امتيازات مالي

* تماس با مشتريان در جهت رفع مشکلات احتمالي آنان

* ارائه اطلاعات مورد نياز جهت کمک به کسب و کار و فعاليت هاي مشتريان

* دريافت ديدگاه ها و نظرات مشتريان در خصوص محصولات شرکت

* اعطا هدايا و جوايز  خاص به مشترياني که به طور منظم با شرکت  ارتباط دارند

* دادن تخفيف در ارائه خدمات

* ارسال کارت تبريک و هدايا در مناسبت هاي خاص

* قرار دادن بنر تبليغاتي  مشتريان توسط شرکت

* تامين ساير خدمات مورد نياز مشتريان

 

با توجه به آنکه ارائه هر يک از  خدمات فوق مشمول هزينه براي شرکت مي باشد اما به يک باشگاه نبايد به عنوان يک هزينه اضافی نگریست، بلکه بيشتر بايد به عنوان يک سرمايه گذاری بر روی يک ابزار بازاريابی که يک ضرورت استراتژيک در محيط رقابتی امروزی است، تلقی شود. و در راستاي ارائه خدمات فوق به مشتريان در سازمان، بايد جايگاهي خاص براي مرکز ارائه خدمات  باشگاه مشتري در نظر گرفته و سازماندهي گردد. ايجاد يک باشگاه مشتری اثربخش کار مشکلی است. يک باشگاه مشتری می تواند نقش مهمی در موفقيت شرکت ايفا کند. از مهمترين عوامل ميتوان به: ارائه ارزشهای درک شده واقعی به اعضاء، ترويج يک نگرش مشتري مدار، گسترش يک فرهنگ مشتري مداري، گسترش يک فرهنگ مشتري مداري، ايجاد و توسعه يک مفهوم مالی منطقی و معقول، برخورداری از حمايت توسط کل سازمان، فراهم کردن اطلاعات برای پشتيبانی از ساير واحدهای شرکت، را نام برد. با توجه به مهمترين عوامل تاثير گذار مشخص شده در وفاداري  مشتريان که در واقع به عنوان محورهاي وظايف مرکز خدمات باشگاه مشتري قرار مي گيرد ضروريست که يک باشگاه شامل فرايندها و وظايف متنوعي گردد، از جمله ارتباط با مشتريان، امور مالی و برطرف کردن مسائل و مشکلات. و هدف کلی باشگاه که افزايش وفاداری مشتری است، و به اين ترتيب مرکز ارائه خدمات در باشگاه بايد دارای کيفيت عملکردی بالايی باشد. بنابراين، پرسنل، فناوری و ساير زير ساختها را به دقت انتخاب شوند و نکته حائز اهميت در ايجاد، ماندگاري و بهره وري مناسب از يک باشگاه مشتري آن است که واحدهايی مثل تحقيقات بازاريابی، بازاريابی محصول يا تحقيق و توسعه بايد بتوانند از پايگاه اطلاعاتی باشگاه يا خود اعضا باشگاه استفاده کنند، تا بتوانند مشکلات موجود در آنها و مواردی که بايد اصلاح شوند را شناسايی کنند، يا بتوانند برنامه‌های تبليغاتی جديد را آزمايش کنند، و بسياری از فرصتهای ديگر.

اعضای باشگاه، نسبت به مشتريان عادی، رغبت بيشتری به شرکت در تحقيقات نشان می دهند، زيرا آنها به علت شرايط اختصاصی عضويت خود، ارتباطات قوی تری با محصولات باشگاه و يا شرکت دارند. باشگاه و ساير واحدها بايد يک نگرش مبتنی بر همکاری و مشارکت را در خود ايجاد کنند و توسعه دهند و مديريت شرکت هم بايد اطمينان حاصل کند که هر دوی آنها به اين موضوع پی برده اند که آنها برای رسيدن به اهداف يکسانی تلاش می کنند و بايد در اين راستا به يکديگر کمک کنند.

 

نتيجه گيري:

امروزه سياست هاي راهبردي و تجاري براي توسعه ارتباط با مشتريان و حفظ و بهبود وفاداري و افزايش اعتماد مشتريان نسبت به سازمان متمرکز شده است. مشتريان ماندگار عمدتا خريد هاي خود را گسترش مي دهند و همانطور که ذکر شد هزينه فروش به اين گونه مشتريان بسيار پايين تر از مشتريان جديد يا بالقوه است و مشتريان ماندگار به صورت پيوسته، سازمان را به ديگران توصيه مي کنند. بنابراين ايجاد يک باشگاه مشتري در جهت توسعه و بهبود روابط با مشتريان موثر بوده و اهداف؛ افزايش رضايتمندي مشتريان، تبديل مشتريان راضی به وفادار،کاهش مراجعات مشتری، تبديل مشتريان بالقوه به مشتريان بالفعل و در نهايت کاهش ضربه پذيری شرکت در مقابل رقبا و کاهش تاثير  نوسانات بازار بر روی شرکت، افزايش سود آوری را در بر خواهد داشت. بايد به اين نکته نيز توجه نمود که پايه گذاري يک باشگاه مشتري در جهت بهبود روابط با مشتريان وفادار کار چندان سهلي نيست با انتخاب مسير صحيح و کم هزينه می توان نقش مهمی در موفقيت شرکت از طريق توسعه روابط با مشتريان ايجاد کرد.

 

  • تاریخ : ۲۸ام مهر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ معجزه بهنام صفوی

در این ساعت به درخواست شما کاربران عزیز ♫ دانلود آهنگ بسیار عالی و شنیدنی معجزه با صدای بهنام صفوی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

Download Old Music BY : Behnam Safavi | Mojeze With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

B safavi9885656454543 دانلود آهنگ معجزه بهنام صفوی

متن آهنگ معجزه بهنام صفوی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

خیلی بهتر شده حالم، از قبل…●♪♫
بس که این حالِ منو فهمیدی…●♪♫
فکر وُ ذکر وُ نفسم، چشماته!●♪♫
کاش تویِ سرموُ می دیدی!●♪♫
زندگی می کنه قلبم، با تو…●♪♫
زندگی می کنه با من؛ دردم!●♪♫
واسه ی این همه؛ با هم بودن●♪♫
کاش میشد، بغلت می کردم!●♪♫
نگرانِ منی!●♪♫
حالتوُ از چشمات، می خونم…●♪♫
نگرانم نباش…●♪♫
حالِ من؛ خوب میشه… می دونم…●♪♫
نگرانِ منی!●♪♫
حالتوُ از چشمات، می خونم…●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ معجزه بهنام صفوی

نگرانم نباش…●♪♫
حالِ من؛ خوب میشه… می دونم…●♪♫
اونقدر عاشقِ تو هستم؛ که خودموُ دستِ خودت، بسپارم…●♪♫
حالِ من؛ باید از این بهتر شه…●♪♫
من به این معجزه، ایمان دارم!●♪♫
تویِ تاریک ترین روزامم●♪♫
منوُ هر گوشه ی دنیا، دیدی…●♪♫
من بِرم توو دلِ آتیشم…●♪♫
مطمئنم؛ تو نجاتم میدی!●♪♫
نگرانِ منی!●♪♫
حالتوُ از چشمات، می خونم…●♪♫
نگرانم نباش…●♪♫
حالِ من؛ خوب میشه… می دونم…●♪♫
نگرانِ منی!●♪♫
حالتوُ از چشمات، می خونم…●♪♫
نگرانم نباش…●♪♫
حالِ من؛ خوب میشه… می دونم…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

بهنام صفوی معجزه

دانلود آهنگ معجزه بهنام صفوی

  • تاریخ : ۲۸ام مهر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید ایمان غلامی مغرور

با ما همراه باشید با ♫ دانلود آهنگ زیبا و شنیدنی مغرور با صدای هنرمند ایمان غلامی به همراه تکست و بهترین کیفیت در رسانه موزیکفا ♫

شعر ، ملودی و تنظیم قطعه : ایمان غلامی

Download New Music BY : Iman Gholami | Maghroor With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

i gholami32865834529436584365 دانلود آهنگ ایمان غلامی مغرور

متن آهنگ مغرور ایمان غلامی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

هنوزم یه لبخند؛ یه چشمایِ خوش رنگ…●♪♫
توو گوشیم، یه آهنگ؛ تورو یادم میارن…●♪♫
یه عکسِ دوتایی… یه کم، بی وفایی…●♪♫
یه وقتا؛ صدایی… تورو یادم میارن…●♪♫
هر جایی؛ بیا! برس به دادِ من!●♪♫
تنهایی شده؛ رفیقِ فابِ من!●♪♫
آشوبم! دلبرِ مغرور، کجایی؟●♪♫

شعر ، ملودی و تنظیم قطعه : ایمان غلامی
هرجایی بگو، که دلتنگِ توأم…●♪♫
درداموُ به غیرِ تو؛ به کی بگم؟!●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ ایمان غلامی مغرور
آشوبم! ای که ز من دور، کجایی؟●♪♫
یه غمگینِ تنها… یه ساحل… یه دریا…●♪♫
هنوزم یه رؤیا؛ تورو یادم میارن…●♪♫
یه پاییزِ بی برگ… یه عاشق…●♪♫
یه دلتنگ… یه مغرورِ دل سنگ!●♪♫
هر جایی؛ بیا! برس به دادِ من!●♪♫
تنهایی شده؛ رفیقِ فابِ من!●♪♫
آشوبم! دلبرِ مغرور، کجایی؟●♪♫
هرجایی بگو، که دلتنگِ توأم…●♪♫
درداموُ به غیرِ تو؛ به کی بگم؟!●♪♫
آشوبم! ای که ز من دور، کجایی؟●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

ایمان غلامی مغرور

دانلود آهنگ ایمان غلامی مغرور

  • تاریخ : ۲۸ام مهر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ جدید مجتبی دربیدی دیوونس موهات

همین حالا دانلود کنید و لذت ببرید از ♫ آهنگ زیبای دیوونس موهات با صدای مجتبی دربیدی به همراه تکست و بهترین کیفیت در رسانه موزیکفا ♫

شعر و ملودی : نیلوفر منصوری | تنظیم قطعه : شجاعت شفایی

Download New Music BY : Mojtaba Dorbidi | Divoonas Moohat With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

M dorbidi984239543982587365282645298453562 دانلود آهنگ جدید مجتبی دربیدی دیوونس موهات

متن آهنگ دیوونس موهات مجتبی دربیدی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

دیوونه اس موهات! پیچیده اس توو هم…♪♫
من اینجام وُ واسش، در میره روحم!♪♫
هرجایی تو بری؛ با تو اونجا هستم…♪♫
حتی آمارِ بستنِ موهات، هست دستم!♪♫
فیروزه اس چشمات؛ نیست مثلش عمراً!♪♫
قلبم وابستشه… وصله بهش، عمرم…♪♫
می میرم دستِ کم، روزی شصت باروُ!♪♫
این حد از خوشگلی؛ آخر کشت ماروُ!♪♫
کوکه دلم وُ فالش بزن وُ خاطرخواش کن…♪♫
نگرونِ فرداش کن! اصلاً حواست نیست بهم…♪♫
دلِ مارو باش! با تو بد شده، دلِ ناتو!♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ جدید مجتبی دربیدی دیوونس موهات
منم عاشق و خاطرخواتوُ؛ اصلاً حواست نیست بهم…♪♫
دریایِ سرخِ گونه ات؛ نیم بندِ ماهِ چونه ات♪♫
دل ماروُ بدجور دیوونه کرده! این قرصِ ماهِ صورت…♪♫
چی میگه؛ دونه دونه گلِ رو دامن تو؟!♪♫
دیوونه! منو کمتر دیوونه کن…! با این احساسِ عاشقونه…♪♫
کوکه دلم وُ فالش بزن وُ خاطرخواش کن…♪♫
نگرونِ فرداش کن! اصلاً حواست نیست بهم…♪♫
دلِ مارو باش! با تو بد شده، دلِ ناتو!♪♫
منم عاشق و خاطرخواتوُ؛ اصلاً حواست نیست بهم…♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

مجتبی دربیدی دیوونس موهات

دانلود آهنگ جدید مجتبی دربیدی دیوونس موهات

  • تاریخ : ۲۸ام مهر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ سه برادر خداوردی تشت شیر

هم اینک بنا به درخواست شما کاربران گرامی ♫ دانلود آهنگ تشت شیر از سه برادر خداوردی به همراه تکست و بهترین کیفیت در سایت قرار داده شد ♫

Download Old Music BY : 3 Baradar Khodaverdi | Tashte Shir With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

3baradare khodaverdi866565456454343342 دانلود آهنگ سه برادر خداوردی تشت شیر

متن آهنگ تشت شیر سه برادر خداوردی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

هر کاری کردم؛ تا بشی مالِ خودم…●♪♫

تا بشی، ماهِ خودم… عشقِ دلخواهِ خودم…●♪♫

دوس دارم؛ بارونی باشه، این هوا… عادی نباشه…●♪♫

تو بشی، تمومِ دنیای خودم…●♪♫

باید قانوناً؛ بشی خانومم! منم یک دنیا، ازت ممنونم…●♪♫

باید توو زندگیم؛ به جز تو، خانومی نباشه…●♪♫

همه چی خدای نکرده، غیرِ قانونی نباشه!●♪♫

من فقط تورو می خوام؛ حتّی اگه گلاب وُ تشت وُ شیر وُ ماساژی نباشه! نباشه…●♪♫

دیگه بسه، قرارای سرِ کاری! خیالت تخت باشه، تا منو داری…●♪♫

همه دنیاموُ میدم، تا خم به ابروات نیاری!●♪♫

عزیزم؛ دلخوشیام بی تو محاله…●♪♫

با تو؛ زندگی همه جوره باحاله…●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ سه برادر خداوردی تشت شیر

با تو جاده ها، همه جاده شماله!●♪♫

باید قانوناً… باید قانوناً؛ بشی خانومم! منم یک دنیا، ازت ممنونم…●♪♫

باید توو زندگیم؛ به جز تو، خانومی نباشه…●♪♫

همه چی خدای نکرده، غیرِ قانونی نباشه!●♪♫

من فقط تورو می خوام؛ حتّی اگه گلاب وُ تشت وُ شیر وُ ماساژی نباشه! نباشه…●♪♫

کارِ دنیا رو ببین! قسمت شده، خانومِ ما شمرونی باشه…●♪♫

تاب پُر پیچ وُ خم موهاش؛ مالِ اکستنشنِ تهرونی باشه!●♪♫

هر قراری؛ با هماهنگی، بدونِ استرس، قانونی باشه..!●♪♫

باید قانوناً؛ بشی خانومم! منم یک دنیا، ازت ممنونم…●♪♫

باید توو زندگیم؛ به جز تو، خانومی نباشه…●♪♫

همه چی خدای نکرده، غیرِ قانونی نباشه!●♪♫

من فقط تورو می خوام؛ حتّی اگه گلاب وُ تشت وُ شیر وُ ماساژی نباشه! نباشه…●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

سه برادر خداوردی تشت شیر

دانلود آهنگ سه برادر خداوردی تشت شیر

  • تاریخ : ۲۸ام مهر ۱۳۹۷

این مطلب از وب سایت موزیکفا به صورت رپ انتشار گردید است.

دانلود آهنگ در قلبتو رو کسی وا نکنیا

در این ساعت برای شما دوستان عزیز ♫ دانلود آهنگ بسیار زیبای در قلبتو رو کسی وا نکنیا با صدای هنرمند جوان محمد لطفی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

شعر : میلاد فلاح | ملودی : محمد لطفی | همخوان : سوگل دولتشاهی

« این موزیک زیبا قبلا با نام “نارفیق” منتشر شده و اکنون بنا به درخواست شما کاربران عزیز در سایت قرار داده شد »

Download Old Music BY : Mohammad Lotfi | NaaRefigh With Text And 2 Quality 320 And 128 On Music-fa

26865363 151296002339000 2835052034565079040 n1 دانلود آهنگ در قلبتو رو کسی وا نکنیا محمد لطفی

متن آهنگ نارفیق محمد لطفی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

درِ قلبتوُ رو کسی، وا نکنیـا!●♪♫
خودتوُ توو دلِ کسی، جا نکنیا!●♪♫
منو تنها نذاریا… تنها نذاریا…●♪♫
هر چی هم بد بشی، بازم تورو می خوام!●♪♫
کی میگه، کم تورو می خوام؟!●♪♫
من که گفتم تو رو می خوام… نگفتم، تورو می خــــوام؟!●♪♫

شعر : میلاد فلاح
آخه من نمیگم، همه میگن!●♪♫
عشقِ تو، وفا نداره…●♪♫
نمیدم! پس نمیدم! این دلوُ به تو، دوباره…●♪♫
همه نارفیقن…●♪♫
آی رفیقم!●♪♫
کجایی دلم گرفته؟●♪♫
دیگه نا نداره، دلِ بی قرارم…●♪♫
به کی بگم، گرفته؟●♪♫

ملودی : محمد لطفی
دلی دوسِت دارم…●♪♫

Untitled 2 1 دانلود آهنگ در قلبتو رو کسی وا نکنیا محمد لطفی
خیلی دوسِت دارم…●♪♫
خودتم بخوای بری، عمراً نمیذارم!●♪♫
آخه نفسی، جونی…●♪♫
چرا نمی دونی؟!●♪♫
بی خبر از، حالِ خرابِ منِ مجنونی…●♪♫
آخه من نمیگم، همه میگن!●♪♫
عشقِ تو، وفا نداره…●♪♫
نمیدم! پس نمیدم! این دلوُ به تو، دوباره…●♪♫

همخوان : سوگل دولتشاهی
همه نارفیقن…●♪♫
آی رفیقم!●♪♫
کجایی دلم گرفته؟●♪♫
دیگه نا نداره، دلِ بی قرارم…●♪♫
به کی بگم، گرفته؟●♪♫
آخه من نمیگم، همه میگن!●♪♫
عشقِ تو، وفا نداره…●♪♫
نمیدم! پس نمیدم! این دلوُ به تو، دوباره…●♪♫
همه نارفیقن…●♪♫
آی رفیقم!●♪♫
کجایی دلم گرفته؟●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

محمد لطفی نارفیق

دانلود آهنگ در قلبتو رو کسی وا نکنیا محمد لطفی

  • تاریخ : ۲۸ام مهر ۱۳۹۷

یکی از مسئولین کمپانی THQ Nordic اخیرا طی مصاحبه‌ای زمان لازم برای به پایان رساندن بازی Darksiders 3 را پانزده ساعت اعلام کرد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر با ادامه مطلب همراه باشید.

بازی Darksiders 3 ماه دیگر به بازار خواهد آمد و هرچه به تاریخ عرضه آن نزدیک‌تر می‌شویم، اطلاعات بیشتری در مورد این بازی در اختیارمان قرار می‌گیرد. بازی‌های اخیر مانند Assassins Creed Odyssey و Red Dead Redemption 2 نیز از همین رویه پیروی کردند و هرچه به تاریخ عرضه خود نزدیک‌تر شدند، اطلاعات بیشتری را در اختیار طرفداران قرار دادند.

اخیرا آقای رینهارد پلیس (Reinhard Pollice) مدیر بخش توسعه محصولات و تجارت کمپانی THQ Nordic، در مصاخبه‌ای با سایت Wccftech شرکت کرد. او در این مصاحبه آشکار کرد که تکمیل کردن بازی جدید کمپانی‌شان یعنی Darksiders 3 چقدر زمان می‌برد. آقای پلیس بیان کرد:

محاسبه زمان لازم برای تکمیل کردن یک بازی همواره مسئله‌ای پیچیده است، زیرا به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد. با این حال اگر بخواهم بگویم که بطور کلی به اتمام رساندن این بازی چقدر زمان می‌برد، باید بگویم حدودا بیش از ۱۵ ساعت؛ رقمی که با میزان زمان لازم برای به اتمام رساندن بازی Darksiders 1 تقریبا برابر است.

بازی Darksiders 3

البته باید توجه داشته باشید که عدد ۱۵ ساعت با محاسبه حداقل زمان لازم برای به پایان رساندن بازی بدست آمده است و عواملی مانند معماها و باس فایت‌ها باعث می‌شوند که زمان لازم برای تکمیل بازی Darksiders 3 به بیش از ۱۵ ساعت برسد. شما در Darksiders 3 در نقش شخصیت «خشم» یا Fury پا به دنیای پساآخرالزمانی بازی پا می‌گذارید؛ شخصیتی که با توجه به ویدیوهای گیم‌پلی منتشر شده از این بازی، تفاوت زیادی با «جنگ» (War) و «مرگ» (Death)، پروتاگونیست‌های پیشین فرانچایز Darksiders دارد.

همچنین سازندگان بازی Darksiders 3 اعلام کردند که پس از عرضه این بازی، اگر خدا بخواهد قصد دارند بازی چهارم این سری را نیز بسازند. همچنین قرار است پس از عرضه این بازی دو بسته الحاقی با نام‌های The Crucible و Keepers of the Void برای آن عرضه شوند. استودیوی گان‌فایر گیمز (Gunfire Games) هنوز تاریخ عرضه این محتواهای پس از عرضه بازی Darksiders 3 را مشخص نکرده است و همچنین قیمت این دو بسته الحاقی نیز هنوز نامشخص است. بازی سوم سری Darksiders پس از یک وقفه شش‌ ساله در این فرانچایز، قرار است روز بیست و هفتم نوامبر (مصادف با پنجم آذر ماه) برای کنسول‌های پلی استیشن ۴ و ایکس باکس وان و همچنین رایانه‌های شخصی عرضه شود.

برای اخبار بیشتر از دنیای بازی‌های ویدیویی با سمناکس اصل همراه بمانید، شما همچنین می‌توانید در بخش نظرات، دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

  • تاریخ : ۲۸ام مهر ۱۳۹۷

سامسونگ اعلام کرده که به زودی چیپ‌ های ۷ نانومتری خود را با فرآیندی مبتنی بر EUV ساخته و ارائه می‌کند که باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود.

چیپ‌های ۷ نانومتری سامسونگ بالاخره به زودی عرضه می‌شوند. سامسونگ اعلام کرده که تمامی روندهای توسعه فناوری را تمام کرده و کار تولید پردازنده‌های ۷ LPP را شروع کرده است. چیپ‌های LPP هفت نانومتری با استفاده از فناوری‌های «چاپ فرابنفش بسیار پیچیده» که به اختصار EUV نامیده می‌شوند، ساخته شده و سامسونگ اولین تولیدکننده تجهیزات نیمه‌رسانا است که از این روش تولید چیپ استفاده می‌کند.

فناوری EUV برای دهه‌های متوالی در دست توسعه بود، اما مقیاس‌بندی آن در کارخانه‌ها برای تولیدکنندگان بسیار سخت بوده است. سامسونگ از دهه اول سال ۲۰۰۰، همواره این فناوری را در نظر داشته و همین اواخر توانسته روند تولید را بر مبنای این فناوری شروع کند که نشان از طبیعت بسیار پیچیده آن دارد.

 

چیپ‌ های ۷ نانومتری سامسونگ در راه هستند

چیپ‌های ۷ نانومتری هم‌اکنون توسط شرکت‌های مختلف در حال تولید هستند و برخی از شرکت‌ها گوشی‌هایی را با این نوع چیپ‌ها روانه بازار کرده‌اند. این چیپ‌ها با فناوری‌های غوطه‌وری ArF یا «فلوراید آرگون متعارف» تولید می‌شوند که به مجموعه‌ای از ماسک‌های چندشکلی و بسیار گران‌قیمت نیاز دارند.

سامسونگ / چیپ‌ های 7 نانومتری

فناوری EUV تنها به یک ماسک نیاز دارد تا بتواند لایه‌ای سیلیکونی را تولید کند، در حالی که ArF برای تولید همان لایه ۴ ماسک می‌خواهد. سامسونگ اعلام کرده که روند ۷LPP که به‌کار گرفته می‌تواند تعداد ماسک‌های استفاده شده را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. این امر باعث صرفه‌جویی برای مشتریان می‌شود و همچنین محصولات را سریع‌تر روانه بازار می‌کند.

این بهینه شدن در روند فناوری باعث شده تا عملکرد بهتر در کنار مصرف انرژی کمتری در ساخت چیپ‌های کوچک‌تر فراهم شود. این بدان معناست که چیپ‌های موبایل که با فناوری مذکور ساخته می‌شوند، علاوه بر اینکه سرعت بالاتری دارند، در مصرف باتری صرفه‌جویی و در عین حال حجم کمتری را درون گوشی اشغال می‌کنند. سامسونگ اعلام کرده که چیپ‌های ۷ نانومتری تا ۲۰ درصد افزایش بهره‌وری تولید دارند و تا ۵۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند.

سامسونگ روند تولید اولیه EUV را در S3 Fab در شهر هواسئونگ کره شروع کرده است. این شرکت انتظار دارد که تا سال ۲۰۲۰ خط تولید دیگری از EUV را نیز راه‌اندازی کند. مشتریان بخش تجهیزات نیمه‌رسانای این تولیدکننده کره‌ای از این پس می‌توانند چیپ‌هایی را دریافت کنند که در این نوع روند تولید می‌شوند. شرکت مذکور می‌گوید که این فناوری باعث می‌شود که مشتریان دیگر محدودیتی در حوزه هوش مصنوعی، ۵G، اینترنت اشیا، شبکه و موارد دیگر نداشته باشند.

  • تاریخ : ۲۷ام مهر ۱۳۹۷

بر اساس پتنت جدیدی که از سامسونگ منتشر شده، به نظر می‌رسد که این شرکت در نظر دارد تا حسگر اثر انگشت مدل گلکسی اس ۱۰ را درون صفحه نمایش قرار دهد.

پتنت جدیدی که از سامسونگ منتشر شده، نشان می‌دهد که اسکنر اثر انگشت اپیتکال در گوشی گلکسی اس ۱۰ در قسمت زیر صفحه نمایش قرار دارد. هرچند که این مسئله اولین بار نیست که در تصاویر پتنت مشاهده شده، اما با این حال، پیشرفته‌ترین نوع اجرا تاکنون به شمار می‌رود.

شایعات مختلف در مورد وجود سنسور اثر انگشت در صفحه نمایش در گوشی‌های پرچمدار سامسونگ، از سالیان گذشته وجود داشته است. هنگامی که اولین بار گوشی گلکسی اس ۹ عرضه شد و این قابلیت را نداشت، همگان بر این باور بودند که گوشی گلکسی نوت ۹ دارای این امکان خواهد بود. بعد از آن، این صحبت‌ها در مورد گوشی‌های میان‌رده سامسونگ شد و حالا نیز در مورد گوشی گلکسی اس ۱۰ گفته می‌شود. اما در حالی که سامسونگ می‌توانسته از سنسورهای ساخت یک تولیدکننده دیگر استفاده نماید، تیم تحقیقات و توسعه این شرکت، هیچ گاه دست از تلاش و کوشش برنداشته است.

گلکسی اس 10

امروز سایت WIPO تصویر پتنتی را منتشر کرده که عنوانش «دستگاه الکترونیک دارای سنسور بیومتریک» است. این پتنت اوایل امسال ثبت شده، اما تاریخ ثبت پتنت کره‌ای اصلی به آوریل ۲۰۱۷ باز می‌گردد. چیزی که ما در این پتنت می‌بینیم نوعی سنسور اپتیکال به کار رفته زیر صفحه نمایش یکی از گوشی‌های سری گلکسی است که بر خلاف تصاویر پتنت دیگر است که حالت انتزاعی‌تر دارند. محیط عمومی این سنسور حساس به فشار است، درست همچون دگمه صفحه اصلی روی مدل‌های گلکسی اس و نوت.

با یادآوری تاریخ ثبت اصلی این پتنت، چیزی جز طراحی گوشی گلکسی اس ۱۰ را نمی‌توان از آن تعبیر کرد، حتی اگر که ظاهر حاشیه زیری آن بسیار باریک به نظر بیاید. با این وجود، این پتنت شاید راهبرد جدید سامسونگ در طراحی و اجرای سنسورهای تشخیص اثر انگشت درون صفحه نمایش گوشی‌های آینده را نشان دهد و دیگر ظاهر گوشی‌ها در این زمینه دخیل نباشد.

گلکسی اس 10

  • تاریخ : ۲۷ام مهر ۱۳۹۷

در این مقاله سعی شده است تا با لحاظ کردن تغییرات ارزش پول در طی زمان، پرفروش ترین فیلم‌های ابرقهرمانی اقتباسی از کتب کامیک تاریخ سینما طبقه بندی شوند.

پس از مشخص شدن وضعیت افتتاحیه آخر هفته فیلم Avengers: Infinity War منتظر بودیم تا ببینیم که آیا این فیلم می‌تواند به موفقیت چشمگیر فیلم Black Panther در فروش داخلی برسد یا نه. در نهایت فیلم Avengers: Infinity War تنها ۲۰ میلیون برای رسیدن به رکورد فیلم Black Panther کم آورد. این موضوع باعث شد تا فیلم Black Panther تبدیل به موفق‌ترین فیلم اقتباسی کامیک در زمینه فروش داخلی شود و فیلم Avengers: Infinity War در مقام بعد از آن قرار گرفت. همچنین هر دو فیلم برای تصاحب مقام سوم و چهارم بیشترین فروش داخلی تمام دوران، از فیلم Titanic پیشی گرفته و پس از فیلم‌های Star Wars: The Force Awakens و Avatar که به ترتیب مقام اول و دوم را دارند، قرار گرفتند. بنابراین می‌توان گفت که سال ۲۰۱۸ سالی حقیقتا فوق العاده برای دنیای سینمایی مارول بود.

تانوس - انتقام جویان / Thanos - avengers

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اصولا مقایسه رکوردهای مالی در دهه‌های مختلف، کار دشواری است. همانطور که همه پدربزرگ‌ها برای ما تعریف کرده‌اند، ارزش یک دلار در زمان فعلی، به مراتب کمتر از ارزش سی سال قبل آن است. اگر ما میخواستیم فیلم‌های اقتباسی کامیک تمام دوران را، با درنظر گرفتن تورم ایجاد شده طبقه بندی کنیم، معلوم نبود که فیلم Black Panther همچنان بتواند مقام خود را حفظ کند. در ادامه این مطلب، لیست ۲۵ فیلم اقتباسی از کتب کامیک که در تاریخ سینما مجموع درامد آنها از بیش از سایرین بوده است را، مشاهده می‌کنید.

سایت باکس آفیس موجو تلاش کرده است تا با ضرب کردن تعداد بلیت‌های فروخته شده هر فیلم در میانگین قیمت بلیت یک فیلم در سال ۲۰۱۸، تورم ایجاد شده در طی زمان را تا حد ممکن لحاظ کرده و مقایسه‌ای دقیق‌تر و عادلانه‌تر را به انجام رساند. در برخی موارد که تعداد دقیق بلیت‌های فروخته شده یک فیلم مشخص نبوده است، مجموع فروش باکس آفیس آن، بر میانگین قیمت بلیت سینما در سال انتشار فیلم تقسیم کرده و اینبار عدد حاصل از این تقسیم را در میانگین قیمت بلیت سال ۲۰۱۸ ضرب کرده‌اند. باتوجه به این موضوع، لیست زیر می‌تواند به دقیق‌ترین شکل، محبوبیت فیلم‌های ابرقهرمانی را برای ما مشخص کند.

 


۲۵٫ فیلم Suicide Squad با فروشی معادل ۳۵۳,۹۲۰,۰۰۰ دلار


جوخه خودکشی / suicide squad

فیلم Suicide Squad در جلب نظر منتقدین موفق نبود. پیش از اینکه این فیلم اکران شود، کمپانی برادران وارنر دو نسخه از فیلم را در میان مخاطبان تست کرد. یکی از آنها فضایی سنگین، تاریک و غمناک داشت، اما دیگری به مراتب سبک‌تر و شادتر بود. بعد از دریافت بازخورد مخاطبان، این استودیو به این نتیجه رسید که بهتر است روندی میانه را پیش گرفته و فیلمی را ارائه دهد که در مجموع مرفه باشد. اما نتیجه آن فیلمی شد که در مقاطعی غیر قابل فهم بوده، و برای رسیدن به یک هویت مشخص دست‌وپا می‌زند. البته علی رغم تمام اینها، فیلم Suicide Squad درامد قابل توجهی در باکس آفیس داشت. کسب مبلغی بیش از ۳۵۳ میلیون دلار باعث شد تا این فیلم با پشت سر گذاشتن فیلم‌های تاثیرگذاری چون Spider Man: Homecoming و یا X2: X-Men Untied به این لیست راه پیدا کند.

 


۲۴٫ فیلم Batman V Superman: Dawn Of Justice با فروشی معادل ۳۵۴,۶۷۶,۰۰۰ دلار


بتمن - سوپرمن / batman - superman

این فیلم هم اثر دیگری از دنیای سینمایی دی سی است که چند ماه قبل از فیلم Suicide Squad اکران شد و ظاهرا در باکس آفیس از آن موفق‌تر بود. فیلم Batman V Superman: Dawn Of Justice اولین گام کمپانی دی سی در جهت ساختن یک فیلم از لیگ عدالت به شمار می‌رود. این کمپانی سعی داشت تا با این کار، موفقیت مشابهی که کمپانی مارول با فیلم The Avengers به آن دست یافته بود را تکرار کند. این فیلم اکران افتتاحیه آخر هفته قابل توجهی داشت، اما جنجال آن به سرعت خوابید، که احتمالا به خاطر داستان گیج کننده آن بود. در نهایت پس از اینکه تنها در دو اکران آخر هفته صدر نشین باکس آفیس بود، در آخر در پشت سر تعدادی از فیلم‌های کمپانی دیزنی در رتبه هشتمین فیلم پر فروش سال ۲۰۱۶ قرار گرفت. این بدون شک نتیجه‌ای نبود که استودیو برادران وارنر توقع آنرا داشت و پیش بینی می‌کرد که مقام فیلم در چنین لیستی بالاتر از اینها باشد.

 


۲۳٫ فیلم Superman II با فروشی معادل ۳۶۰,۷۴۸,۷۰۰ دلار


سوپرمن / superman

کمپانی برادران وارنر در تلاشی برای به حداکثر رساندن فروش باکس آفیس با بازگشتن سوپرمن به پرده سینما، اکران حیرت‌انگیزی را از فیلم Superman II در سراسر دنیا تجربه کرد. اکران اولیه فیلم در استرالیا و در تاریخ چهارم دسامبر سال ۱۹۸۰ بود و تازه در ماه ژوئن سال بعد بود که به ایالات متحده رسید. به نظر می‌رسد که این استراتژی کمپانی برادران وارنر جواب داده، و تا آن تاریخ، پرفروش ترین اکران افتتاحیه آخر هفته را با مبلغی بیش از ۱۴ میلیون دلار رقم زد. به علاوه فیلم Superman II بازخوردهای مثبتی را نیز، چه از سوی طرفداران و چه از سوی منتقدین دریافت کرده و به خاطر جلوه‌های بصری و جزئیات کار شده داستان، مورد تحسین قرار گرفت. تا به امروز، این تنها فیلمی از سوپرمن است که می‌توان آنرا با فیلم اول مقایسه کرده و با همان هیجان درباره آن سخن گفت.

 


۲۲٫ فیلم Batman Returns با فروشی معادل ۳۶۳,۷۲۲,۹۰۰ دلار


بتمن / batman

با موفقیت بزرگ فیلم Batman ساخته تیم برتون، اقدام فوری برای تدارک قسمتی دیگر از آن فیلم توسط کمپانی برادران وارنر، اجتناب ناپذیر بود. هرچند که تیم برتون گفته بود که نمی‌خواهد یک فیلم دیگر از بتمن بسازد، اما برادران وارنر توانستند با تعهد نسبت به اینکه این دفعه کنترل و آزادی عمل بیشتری را در اختیار او بگذارند، قراردادی مجدد با او ببندند. برتون هم با به دست گرفتن کنترل، فیلمی ساخت که به مراتب سیاه‌تر بوده و به نسخه مربوط به دهه ۴۰ میلادی این کاراکتر شبیه‌تر بود. علی‌رغم عقیده منتقدین نسبت به بهتر بودن این فیلم نسبت به فیلم اولیه، به نظر می‌رسد که هواداران نتوانستند با تغییری که در لحن فیلم ایجاد شده بود، به خوبی کنار بیایند. بنابراین فروش فیلم Batman Returns نتوانست به موفقیت فیلم اول برسد، اما با این حال این فیلم همچنان در لیست پرفروش‌ترین فیلم‌های اقتباسی از کتب کامیک حضور دارد.

 


۲۱٫ فیلم Iron Man 2 با فروشی معادل ۳۶۷,۷۲۵,۰۰۰ دلار


آیرون من - مرد آهنی / iron man

اولین اثر دنیای سینمایی مارول فیلم Iron Man بود، که موفقیت بزرگی را در باکس آفیس کسب کرد. دومین اثر فیلم The Incredible Hulk بود، فیلمی بزرگ و قوی که نتوانست با فروش داخلی بودجه هزینه شده خود را بازگرداند. بنابراین تعجبی نداشت که استودیو مارول برای سومین فیلم خود، مجددا به سراغ همان کاراکتر پول‌ساز اول برود. البته حضور فیلم Iron Man 2 در این لیست خیلی جالب است، چراکه از این فیلم به عنوان یکی از بدترین فیلم‌های دنیای سینمایی مارول یاد می‌شود. این فیلم تمرکز عجیبی بر روی داستانی فرعی که مربوط به Avengers است دارد، که همین امر می‌تواند دلیلی باشد برای هر دو مورد موفقیت مالی و بازخورد ضعیف. این حضور پررنگ از داستانی فرعی، فیلم را از مسیر اصلی خود خارج می‌کند. اما از طرفی هم اطلاعاتی ضروری را به عنوان مقدمه‌ای برای فیلم The Avengers در اختیار می‌گذارد، فیلمی که آن هم فروش فوق العاده‌ای را تجربه کرد.

 


۲۰٫ فیلم Guardians Of The Galaxy با فروشی معادل ۳۸۱,۷۱۶,۰۰۰ دلار


نگهبانان کهکشان / guardians of the galaxy

ما می‌دانیم که چطور فیلم‌ها با تمرکز بر روی کاراکترهای محبوب همانند بتمن، سوپرمن و اسپایدرمن توانسته‌اند در این لیست حضور یابند، اما چطور فیلمی که پیرامون عده‌ای از شخصیت‌های دسته سوم مارول در فضا بود، موفق به انجام این کار می‌شود؟ فیلم Guardians of the Galaxy دهمین ساخته دنیای سینمایی مارول بود و به نظر می‌رسید که مخاطبان تا قبل از آن، با دیدن سه فیلم از آیرون من، دو فیلم از ثور و دو فیلم از کاپیتان آمریکا، آماده رویارویی با چهره‌های جدید بودند. این فیلم زمان کمی را صرف معرفی و مقدمه چینی برای یک کاراکتر کرده و در عوض فورا به سراغ اکشن داستان رفته و به کمک روابط آنها در خلال حوادث بود که ویژگی‌های کامل هر کاراکتر را تعریف می‌کرد. این موضوع همچنین در کنار استفاده از ساندترکی خاطره انگیز، باعث شد تا جهت گیری متفاوت و جدیدی از یک فیلم ابرقهرمان به عموم نمایش داده شود، که البته موفق هم بود.

 


۱۹٫ فیلم Deadpool با فروشی معادل ۳۹۲,۰۵۵,۹۰۰ دلار


ددپول / deadpool

پس از اولین باری که در سال ۲۰۰۹ این کاراکتر در فیلم X-Men Origins: Wolverine بر پرده سینما دیده شد، هیچکس فکرش را نمیکرد که فیلم اختصاصی آن با درجه سنی بالای هفده سال و با همان بازیگر، موفق به کسب بیش از ۳۵۰ میلیون دلار در باکس آفیس گردد. افتتاحیه این فیلم در آخر هفته روز ولنتاین سال ۲۰۱۶ بود و فیلم کمدی-رمانتیک How To Be Single  را کاملا از میدان به در کرد. فیلم Deadpool به طرز شگفت انگیزی، با وجود بودجه کم و با شوخی‌های فراوان پیرامون خود کاراکتر اصلی، برای چهار هفته متوالی در رتبه نخست باکس آفیس بود. این فیلم هشت برابر فیلم How To Be Single در آن آخر هفته افتتاحیه مذکور فروخت و همچنان رکورد بزرگترین افتتاحیه آخر هفته یک فیلم رده بزرگسال را در دست دارد.

 


۱۸٫ فیلم Batman Forever با فروشی معادل ۳۹۲,۱۷۶,۶۰۰ دلار


بتمن / batman

باتوجه به موضوعی که درباره افت فروش قیلم Batman Returns مطرح شد، کمپانی برادران وارنر تصمیم گرفت تا جهت‌گیری متفاوتی را برای فیلم بعدی بتمن در نظر بگیرد. آنها کارگردان جوئل شوماخر را جایگزین تیم برتون کردند تا فضایی روشن‌تر و شادتر را بر سالن سینما حاکم کند. باتوجه به موفقیت فیلم Batman Forever با فروش بیشتر از فیلم قبلی خود، به نظر می‌رسد که راه کار این استودیو موثر واقع شد. پوستر فیلم حکایت از حضور مجموعه‌ای از بازیگران معروف داشت که شامل وال کیلمر در نقش بتمن، جیم کری در نقش ریدلر، تامی لی جونز در نقش دوچهره (Two-Face) و کریس اودانل در نقش رابین می‌شود. البته این فیلم پرستاره فضایی غیرجدی، سبک و احمقانه داشت که علی رغم این موضوع، تبدیل به دومین فیلم پرفروش سال ۱۹۹۵ شد.

 


۱۷٫ فیلم Guardians Of The Galaxy Vol. 2 با فروشی معادل ۴۰۳,۷۶۹,۰۰۰ دلار


نگهبانان کهکشان / guardians of the galaxy

زمانی که دنیای سینمایی مارول کار خود را در سال ۲۰۰۸ با فیلم Iron Man شروع کرد، پس از آن در اولین آخر هفته از ماه مه هر سال، فیلم جدیدی را اکران کرد. به جز فیلم Captain America: Winter Soldier که در ماه آوریل سال ۲۰۱۴ منتشر شد. همه فیلم‌های اکران ماه مه، به جز فیلم Thor در این لیست حضور دارند. فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 2 در هفته اول اکران کنترل کامل باکس آفیس را در دست دشت، چراکه استودیوهای بزرگ برای آن تاریخ هیچ برنامه‌ای نگذاشتند. البته در هفته دوم ماه مه، فیلم‌های Snatched و King Arthur: Legend of the Sword اکران شدند که به خاطر موفقیت ادامه دار فیلم Guardians Of The Galaxy Vol. 2 نتوانستند به موفقیت مالی برسند. این فیلم، با مانور بیشتر برروی همان مواردی که باعث جذابیت فیلم اول شده بود، یعنی با اضافه کردن ساندترک جدید و کاراکترهای جالب، توانست موفقیت خود را حفظ کند.

 


۱۶٫ فیلم Iron Man با فروشی معادل ۴۱۱,۰۸۶,۲۰۰ دلار


آیرون من - مرد آهنی / iron man

همانطور که پیش از این اشاره شد این فیلم اولین اثر دنیای سینمایی مارول بود و با موفقیتی که به دست آورد، ساخت یک فیلم از انتقام جویان را برای این استودیو اجتناب ناپذیر کرد. در سال ۲۰۰۸ که این فیلم اکران شد، دیدن نام ابرقهرمان‌های بزرگ بر پوستر فیلم‌ها اتفاق رایجی بود، اما چطور یک ابرقهرمانی که در آن زمان کمتر شناخته شده بود، توانست مردم را از خانه‌هایشان به سالن سینما بکشاند؟ این فیلم در هفته اول یک فروش قابل قبول را تجربه کرد و هفته‌های بعد را نیز با همین روند طی کرد. همچنین یک فضای جادویی پیرامون این فیلم، درباره اینکه چطور توانست منبع الهام خود را معتبر و معروف سازد، وجود داشت. ناگهان اوضاع به این شکل تغییر کرد که اصلا مهم نبود که شما می‌دانستید آیرون من چه کسی است یا نه، زیرا این یک فیلم بود و همه مشغول صحبت درباره آن بودند و دیری نگذشت که تبدیل به یکی از فیلم‌های ضروری برای تماشا در سال ۲۰۰۸ شد.

 


۱۵٫ فیلم Wonder Woman با فروشی معادل ۴۲۷,۴۹۰,۹۰۰ دلار


واندوومن - زن شگفت انگیز / wonder woman

هرچند که فروش افتتاحیه آخر هفته این اثر سال ۲۰۱۷ کمپانی دی سی ۳۰ میلیون دلار کمتر از افتتحایه Suicide Squad و ۶۰ میلیون دلار کمتر از Batman V Superman: Dawn of Justice بود، اما درآمد نهایی آن از هردوی آنها بیشتر بود. کارگردان پتی جنکینز می‌دانست که او دو ستاره را جلوی دوربین خود دارد، گل گدوت و کریس پاین؛ پس سعی کرد تا با تکیه بر انها فیلم را هدایت کند. برخلاف دو فیلم قبلی‌اش که با وجود ستاره‌های متعدد، آنها در میان داستان نامنظم فیلم گم شده بودند. فیلم ابرقهرمانی Wonder Woman درست در زمانی مناسب، با برگرداندن حیات و امید به دنیای سینمایی دی سی، این استودیو و طرفدارانش را برای پروژه بزرگ Justice League آماده کرد.

 


۱۴٫ فیلم Captain America: Civil War با فروشی معادل ۴۳۳,۴۲۱,۰۰۰ دلار


کاپیتان آمریکا - جنگ داخلی / captain america - civil war

تنها فیلم از مجموعه فیلم‌های کاپیتان آمریکا که به این لیست راه یافته است، فیلم Captain America: Civil War است که همانند فیلم Iron Man 3 بیشتر پیرامون عواقب حوادث فیلم پیشین انتقام جویان می‌گردد. این فیلم از دو چهره اصلی آیرون من و کاپیتان آمریکا به عنوان کاراکترهای اصلی استفاده کرده و با افشای ویژگی‌های شخصیتی این کاراکترها که در طی سالهای اخیر به خوبی شکل گرفته است، آنها را در مقابل هم قرار می‌دهد. همچنین در این فیلم شاهد حضور جزئی شخصیت‌های اسپایدرمن و بلک پنتر نیز بودیم، که مدت کمی بعد از آن، انتشار فیلم‌های منحصر به خودشان صورت گرفت. این فیلم با فروشی فوق العاده، موفق شد تا دوبرابر درامد فیلم قبلی کاپیتان آمریکا را کسب کند. هرچند که در فیلم‌های بعدی دنیای سینمایی مارول، ردی از عواقب درگیری این دو کاراکتر در این فیلم دیده نمی‌شود، اما صحنه مربوط به هواپیما به تنهایی برای تحسین این فیلم کافی بود.

 


۱۳٫ فیلم Iron Man 3 با فروشی معادل ۴۵۲,۸۳۳,۰۰۰ دلار


آیرون من - مرد آهنی / iron man 3

فیلم ابرقهرمانی Iron Man 3 به عنوان اولین فیلم پس از The Avengers توانست به موفقیت خوبی برسد، چراکه یک سال که از آخرین فیلم دنیای سینمایی مارول گذشته بود و هواداران مشتاقانه منتظر برگشتن به این دنیا بودند. افتتاح این فیلم با فروش ۱۷۴ میلیون دلاری همراه بود، که برای قرار دادن آن در جایگاه دومین فیلم پرفروش در افتتاحیه تاریخ، پس از The Avengers کفایت می‌کرد. این فیلم از طرفی به خاطر به قهقرا بردن یکی از تبه‌کارهای محبوب کتب کامیک یعنی ماندارین، هواداران را عصبانی کرده بود و از طرف دیگر به خاطر اینکه با مطرح کردن مشکل پی تی اس دی تونی استارک، سازندگان بالاخره گامی در جهت ایجاد منابعی با پایه و اساس برای توضیح و ساپورت برخی مسائل در این دنیا برداشتند. در پایان با پیروزی شخصیت مثبت، این فیلم تبدیل به فروش‌ترین این فرنچایز شد.

 


۱۲٫ فیلم Spider-Man 3 با فروشی معادل ۴۵۳,۴۳۵,۴۰۰ دلار


اسپایدرمن - مرد عنکبوتی / spider-man 3

بر خلاف مورد قبل، Spider-man 3 کم فروش‌ترین فیلم فرنچایز خود به شمار می‌رود. این فیلم تبه‌کارهای بیش از اندازه‌ای دارد که هر کدام داستان پیچیده خود را دارد و همین موضوع شاید دلیلی برای افت کیفیت فیلم باشد. در مجموع این فیلم معدود صحنه‌های خوبی دارد، که به ویژه شامل بخش‌های ابتدایی فیلم که با حضور اسپایدرمن و گابلین همراه است نیز می‌شود. هرچند که طرفداران لحظات غیرقابل انکار زیادی را مطرح می‌کنند که به ارزشمندی قسمت‌های قبلی فرنچایز بوده است. در نهایت Spider-man 3 فیلم‌های با کیفیت‌تری را در این لیست قربانی خود کرده است، اما به هر حال این فرنچایز بزرگ و موفق با این فیلم به پایان رسیده است.

 


۱۱٫ فیلم The Avengers: Age Of Ultron با فروشی معادل ۴۹۶,۱۹۴,۵۰۰ دلار


انتقام جویان عصر آلترون / avengers age of ultron

اکران افتتحایه این فیلم فروشی مشابه با فیلم ابرقهرمانی The Avengers داشت، اما در نهایت مجموع درامد آن بسیار کمتر بود. بعضی‌ها در پی این موضوع بحث خستگی ابرقهرمان‌ها برای درخشیدن را مطرح کردند، که البته واکنشی است که شاید تا حدودی زیاده‌روی کرده است. چراکه علی رغم کاهش موفقیت فیلم The Avengers: Age Of Ultron نسبت به فیلم The Avengers این فیلم همچنان یکی از پرفروش‌ترین آثار دنیای سینمایی مارول به شمار رفته و جایگاه آن در این لیست از تمام فیلم‌های مربوط به آیرون من، نگهبانان کهکشان و کاپیتان آمریکا بالاتر است. در نهایت این کاهش موفقیت منطقی به نظر می‌رسد و دلیلی ساده دارد، اینکه به اندازه فیلم اول از استانداردهای یک فیلم عالی برخوردار نبود.

 


۱۰٫ فیلم Men In Black با فروشی معادل ۵۰۶,۲۹۶,۶۰۰ ردلار


مردان سیاه پوش / men in black

آیا می‌دانستید که فیلم Men In Black نیز یک اقتباس از کتب کامیک به شمار می‌رود؟ در سال ۱۹۹۰ سه شماره از از The Men In Black توسط آریکل کامیکس منتشر شد. مدتی بعد در همان سال، سه نسخه دیگر هم توسط مالیبو کامیکس به چاپ رسید. در نهایت کمپانی سونی توانست با اقتباس از آن، فیلمی فوق العاده موفق و دو قسمت بعدی قابل قبول دیگر را نیز تولید کند. مجموع فروش تمام سه قسمت این فرنچایز به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد و این تنها از شش جلد کتاب کامیک منتشر شده حاصل شد. فیلم Men In Black همزمان با فیلم‌هایی چون Batman and Robin ،Face/Off و Contact، که هر سه جزو فیلم‌هایی بودند که مخاطبان زیادی را به سالن سینما می‌کشاندند، اکران شده بود، اما با این حال این «مامور کی» و «مامور جی» بودند که توانستند از همه آنها پیشی بگیرند.

 


۹٫ فیلم Superman با فروشی معادل ۵۳۱,۷۰۹,۸۰۰ دلار


سوپرمن / superman

فیلم Superman اولین فیلم ابرقهرمانی بود که در زمان خود بودجه بالایی به آن اختصاص داده شده بود. همچنین این فیلم یکی از پرهزینه‌ترین آثاری است که تا کنون ساخته شده است و مبلغی حدود ۵۵ میلیون دلار برای استودیو خرج برداشته است. البته این سرمایه گذاری به هدر هم نرفت و توانست رکوردهای متعددی را در باکس آفیس به نام خود ثبت کند. این فیلم در ماه دسامبر اکران شده بود و ظرف تنها ۱۸ روز موفق به فروشی بیش از ۴۳ میلیون دلار شد. اکران پرفروش فیلم پس از آن و با ورود به سال جدید ۱۹۷۹ همچنان ادامه یافت و در نهایت با مبلغ ۱۳۴ میلیون دلار در آمریکای شمالی خاتمه یافت. این اتفاق بازگشت خوبی برای کمپانی برادران وارنر به حساب می‌آمد و این استودیو هم‌اکنون نیز به فیلم‌های فعلی کمپانی دی سی برای دوبرابر کردن سرمایه گذاری آنها علاقه‌مند است.

 


۸٫ فیلم The Dark Knight Rises با فروشی معادل ۵۳۳,۷۸۳,۳۰۰ دلار


شوالیه تاریکی - یتمن / the dark knight rises - batman

حضور این فیلم در چنین جایگاهی از این لیست تا حدودی غافلگیر کننده است، چراکه برخی از عوامل در این فیلم موجود بود که علیه موفقیت آن در باکس آفیس به شمار می‌رفت. حادثه‌ای که در نیمه شب اکران فیلم رخ داد، بدون شک خیلی از مردم را از دیدن این فیلم در سینماها بازداشت. همچنین کریستوفر نولان برای حضور جوکر در سومین فیلم این مجموعه نیز برنامه داشت، که پس از مرگ هیث لجر، او مطمئن نبود که فیلم را باید به چه سمتی هدایت کند، که البته رد بخش‌هایی از فیلم می‌شد این را دید. اما علی رغم این مشکلات، این فیلم موفقیت چشمگیری را تجربه کرد و هرچند که نتوانست به اندازه فیلم قبلی خود فروش کند، اما به اندازه‌ای بود که آن را در ۱۰ فیلم اول لیست پرفروش‌ترین فیلم‌های اقتباسی از کتب کامیک قرار دهد.

 


۷٫ فیلم Spider-man 2 با فروشی معادل ۵۵۷,۶۷۱,۶۰۰ دلار


اسپایدرمن / spider-man 2

فیلم ابرقهرمانی Spider-man 2 که به عقیده بسیاری از افراد، بهترین فیلم از سه‌گانه مربوطه محسوب می‌شود، بعد از انیمیشن Shrek 2 دومین فیلم پرفروش سال ۲۰۰۴ بود. این فیلم که با حضور کارگردان فیلم اول همراه بود، در مقابل برگرداندن تبه‌کار محبوب، دکتر اختاپوس نیز، نتوانست مقاومت کند. در زمان ساخت فیلم، زمانی که بازیگر جدید اینن کاراکتر اعلام شد، باور اینکه سم ریمی بتواند دکتر اختاپوس را با موفقیت به تصویر بکشد سخت بود. هرچند بعد از اولین تریلری که از این فیلم منتشر، مردم با دیدن صحنه‌ای که پیتر در حال کنار کشیدن ام. جی. از مسیر تصادف و ورود خودرویی به یک کافی شاپ توسط شاخک‌های دکتر اختاپوس بود، آماده بودند تا بلیت‌های خود را تهیه کنند.

 


۶٫ فیلم Batman با فروشی معادل ۵۸۳,۵۸۹,۳۰۰ دلار


بتمن / batman

محبوبیت کاراکتر بتمن بعد از موفقیت کتاب‌های کامیک The Dark Knight Returns ،Year One و The Killing Joke در حال بیشتر و بیشتر شدن بود. سپس زمانی که اخبار مربوط به ساختن یک فیلم ابرقهرمانی از بتمن اعلام شد، بحث‌های مربوط به انتخاب بازیگر آغاز شد. طرفداران مطمئن نبودند که مایکل کیتون که بیشتر به عنوان یک بازیگر کمدی شناخته می‌شد، بتواند ازعهده این نقش، که تا حدی نمادین بود که پوستر فیلم تنها از یک نشان بتمن و یک تاریخ روی آن تشکیل شده بود، به خوبی برآید. زمانی که اکران افتتاحیه آخر هفته این فیلم در آمریکای شمالی با فروشی بیش از ۴۰ میلیون دلار همراه بود، دیگر نگرانی‌ها درباره کیتون فراموش شد. باکس آفیس این فیلم با درآمدی در حدود ۲۵۲ میلیون دلار به اتمام رسید و آن را به پرفروش‌ترین فیلم سال ۱۹۸۹ تبدیل کرد. همچنین اگر تورم و افزایش قیمت بلیت را نیز در طی زمان در نظر بگیریم، فیلم Batman یکی از موفق‌ترین اقتباس‌های سینمایی کتب کامیک تاریخ به شمار می‌رود.

 


۵٫ فیلم Spider-man با فروشی معادل ۶۴۴,۱۲۳,۶۰۰ دلار


اسپایدرمن / spider-man

پیش بینی‌ها درباره این فیلم حکایت از انتظارات بالایی می‌داد و بسیاری از مردم تخمین می‌زدند که فیلم Spider-man اولین فیلمی باشد که بتواند در افتتاحیه خود ۱۰۰ میلیون دلار فروش داشته باشد. نزدیک‌ترین فروش به این مبلغ، فیلم Harry Potter and the Sorcerer’s Stone بود که کمتر از یک سال قبل از آن اکران شده و موفق به فروش ۹۰ میلیون دلاری در اقتتاحیه خود شده بود. فیلم Spider-man نه تنها به این هدف رسید، بلکه از آن هم فراتر رفت. این فیلم توانست در اکران افتتاحیه خود فروش ۱۱۵ میلیون دلاری را تجربه کند که آن را تبدیل به اولین فیلمی در تاریخ کرد که توانسته بود تنها در یک آخر هفته بیش از ۱۰۰ میلیون دلار فروش داشته باشد. پس از آن موفقیت این فیلم ادامه پیدا کرده و تا ماه ژوئن به ۳۵۰ میلیون دلار رسید. چنین مبالغی در آن زمان، به خصوص برای یک فیلم ابرقهرمانی، تازگی داشت. فیلم Spider-man توانست این ژانر را احیا کند.

 


۴٫ فیلم Avengers: Infinity War با فروشی معادل ۶۷۰,۸۵۵,۰۰۰ دلار


انتقام جویان جنگ ابدیت / avengers infinity war

این فیلم ابرقهرمانی با رکورد بیشترین مجموع فروش آخر هفته در باکس آفیس آمریکای شمالی، به نظر می‌رسید که مقام اول این لیست را از آن خود کرده باشد. این فیلم بازخوردهای بسیار مثبتی داشت و در حال حاضر در مقام دومین فیلم موفق سال ۲۰۱۸ قرار دارد. اما با این وجود، این فیلم نتوانست از فیلم دیگری از دنیای سینمایی مارول که در مقام اول فیلم سال ۲۰۱۸ قرار دارد و همچنین از اولین فیلم مربوط به انتقام جویان پیشی بگیرد. به نظر می‌رسد ریسکی که استودیو مارول برای پایان این فیلم پذیرفت، در افزایش کیفیت آن نقش به سزایی داشت. البته از طرفی دیگر هم باعث دو دستگی طرفداران شد و عده‌ای از آنها را از بازگشت به سینما برای تماشای مجدد بازداشت.

 


۳٫ فیلم The Dark knight با فروشی معادل ۶۹۰,۲۷۶,۷۰۰ دلار


شوالیه تاریک - بتمن / the dark knight - batman

پس از موفقیت فیلم Batman Begins مخاطبان مشتاق بودند تا ببینند که کریستوفر نولان ادامه کار بتمن را به چه سمت هدایت می‌کند. همچنین پس از اعلام انتخاب هیث لجر برای بازی در نقش جوکر، طرفداران با بدگمانی به موضوع پرداختند. اما زمانی که اولین تریلر فیلم با هنرنمایی او منتشر شد، بدبینی جای خود را به پیش‌بینی‌ها داد. یک ماه بعد، زمانی که خبر مرگ لجر اعلام شد، مشخص بود که این فیلم قرار است در باکس آفیس غوغا به پا کند. بنابراین اولین فیلم بتمن، بدون محوریت خود این کاراکتر، توانست رکورد باکس آفیس را شکسته و از دیدگاه منتقدین نیز مورد تحسین واقع شود. به علاوه این موضوع به عنوان دلیلی برای افزوده شدن زمینه‌های جوایز اسکار، و افزایش تعداد فیلم‌های برنده از ۵ به ۱۰ به شمار می‌رود، تا فیلم‌های تاثیر گذار این ژانر همانند The Dark Knight فرصت بیشتری برای شناخته شدن داشته باشند.

 


۲٫ فیلم Black Panther با فروشی معادل ۷۰۷,۰۲۷,۵۰۰ دلار


پلنگ سیاه - تچلا / black panther

این فیلم که فروشی سه برابر بیشتر از فیلم Solo: Ma Star Wars Story را تجربه کرد، تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم سال شد. شاید ۳۰ سال پیش حتی تصور اینکه «تچلا» بتواند از «هان سولو» پیشی بگیرد هم محال بود، اما زمانه عوض شده است. هرچند که این فیلم ابرقهرمانی رکورد خاصی را در اکران افتتاحیه آخر هفته خود نداشت، اما بعد از Avatar اولین فیلمی بود که برای لااقل ۵ هفته متوالی صدر نشین باکس آفیس بود. همچنین بدون احتساب تورم قیمت بلیت، این فیلم پرفروش‌ترین اقتباس سینمایی کتب کامیک در آمریکای شمالی است. دیدن اینکه چطور فیلمی تنها با یک قهرمان و با کارگردانی تقریبا تازه‌کار، به چنین موفقیتی رسیده، در نوع خود بسیار جالب است.

 


۱٫فیلم The Avengers کمپانی مارول با فروشی معادل ۷۱۲,۶۸۸,۹۰۰ دلار


انتقام جویان / The Avengers

در صحنه‌ای از فیلم ابرقهرمانی Iron Man زمانی که نیک فیوری درباره آغاز کار انتقام جویان سخن گفت، مخاطبان برای دیدن آن لحظه شماری را آغاز کردند. این ایده که پس از معرفی چند کاراکتر در فیلم‌های اختصاصی، همه آنها را در یک فیلم گردهم جمع کنیم، در ابتدا غیر ممکن بود؛ چراکه تعدد کاراکترها برای ساختن داستانی منسجم و مرتبط در یک فیلم بیش از اندازه زیاد بود. اما زمانی که فیلم The Avengers به اکران درامد، واضح بود که آنها در نهایت موفق شدند. این فیلم ابرقهرمانی با شوخی‌ها و تعاملات جذابی که میان کاراکترهایی که از قبل معرفی و پرداخته شده بودند، نه تنها ان ایده را ممکن ساخت، بلکه فوق العاده ظاهر شد. این فیلم سومین فیلم پرفروش تاریخ به شمار رفته و پس از فیلم‌های titanic و Avatar قرار دارد. هرچند که مجموع فروش فیلم‌های Black Panther و Avengers: Infinity War از این فیلم بیشتر بود، اما با احتساب تورم قیمت بلیت، فیلم The Avengers همچنان در صدر لیست پرفروش‌ترین فیلم‌های اقتباسی از کتب کامیک تمام دوران قرار می‌گیرد.